På hå­ret att bud­ge­ten an­togs i nämn­den

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son

Med mins­ta möj­li­ga mar­gi­nal fick Mil­jö­par­ti­et och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ige­nom sin bud­get un­der tors­dags­kväl­lens mö­te i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd.

Fy­ra oli­ka för­slag till bud­get för 2017 ställ­des emot varand­ra i stads­dels­nämn­den. Ett av dem var för­valt­ning­ens för­slag som de sty­ran­de från Mil­jö­par­ti­et och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na stod ba­kom.

Väns­ter­par­ti­et ha­de gått ifrån ma­jo­ri­te­ten och lagt ett eget, som bland an­nat in­ne­höll mer peng­ar till för­e­nings­bi­drag.

Till det kom op­po­si­tio­nens två för­slag, från Mo­de­ra­ter­na re­spek­ti­ve Li­be­ra­ler­na, där M-för­sla­get fick star­kast ge­hör.

Ef­ter att ny­till­träd­de nämnd­ord­fö­ran­den Sus An­ders­son (MP) an­sett att för­valt­ning­ens för­slag gått ige- nom, be­gär­de Väns­ter­par­ti­ets Rashid Mo­ha­med vo­te­ring.

När för­valt­ning­ens för­slag ställ­des mot Mo­de­ra­ter­nas var det så jämnt som det kan bli: Sex rös­ter mot sex rös­ter.

Ef­tersom ord­fö­ran­den har ut­slags­rös­ten när det står li­ka, var det för­valt­ning­ens för­slag till bud­get som gick ige­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.