Då blir det lät­ta­re

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Chefre­dak­tör Mats Hed­ström

Jag sä­ger så här – vi får hop­pas på 2017. När jag för­sö­ker kom­ma på det bäs­ta med året som gick kom­mer jag ba­ra ihåg and­ra sa­ker. De skjut­na och dö­da­de i Järva. Sy­ri­en. Al­la flyk­ting­ar. Pa­ris, Ber­lin. Det där i USA. Nej, det är in­te lätt att va­ra po­si­tiv.

Men det är gans­ka vik­tigt att va­ra po­si­tiv. Och när jag blädd­rar li­te i vå­ra 52 tid­ning­ar un­der 2016 är det många ar­tik­lar som ly­ser li­te ex­tra.

De som hand­lar om eldsjä­lar som ald­rig ver­kar tap­pa su­gen, oli­ka nät­verk som väx­er sig star­ka­re, unga män­ni­skor i Rin­ke­by, Kis­ta, Tens­ta, Hjuls­ta, Akal­la och Hus­by som har bå­de sto­ra pla­ner och sto­ra för­hopp­ning­ar om sin fram­tid. Som hand­lar om sko­lor som in­te stäng­er, med lä­ra­re som in­te slu­tar, som un­der­vi­sar ele­ver som kla­rar be­ty­gen och äls­kar att lä­ra sig. Om... jag kun­de ha fort­satt.

Med al­la de ar­tik­lar­na om al­la de män­ni­skor­na i åtan­ke blir det myc­ket lät­ta­re att va­ra po­si­tiv in­för 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.