Unga har re­spekt för mam­mor som natt­vand­rar

Vi i Kista - - NYHETER -

De kal­lar sig för mam­mor­na. En grupp på runt tio per­so­ner som sam­las och natt­vand­rar i Tens­ta. Må­let är att ska­pa trygg­het i om­rå­det. I dags­lä­get är det ba­ra kvin­nor som går.

– Vi kvin­nor är star­ka och till­sam­mans blir vi än­nu star­ka­re, sä­ger Ay­an Mo­he­med, en av mam­mor­na.

Vi bör­jar natt­vand­ring­en ut­an­för tun­nel­ba­nan i Tens­ta. Det är mi­nus sju gra­der ute och snön lig­ger på mar­ken. Men ky­lan är ing­et som stop­par mam­mor­na. De tar på sig si­na gu­la re­flex­väs­tar. På bak­si­dan står det ”In­ter­na­tio­nel­la kvin­no­lyft”. Mam­mor­na ly­ser i vin­ter­mörk­ret.

En av dem in­for­me­rar att de har gått ett ryk­te om att det säljs dro­ger vid ål­der­doms­hem­met. Vi be­ger oss dit för att se hur lä­get är där. Me­dan vi pro­me­ne­rar häl­sar al­la för­bi­pas­se­ran­de på mam­mor­na. De har bli­vit Tenstas kän­di­sar. Vi kom­mer fram till ål­der­doms­hem­met men det ver­kar va­ra lugnt. Mam­mor­na för­kla­rar att ung­do­mar­na in­te är ute li­ka myc­ket un­der vint­rar­na, det är för kallt.

Ef­ter tu­ren till ål­der­doms­hem­met be­rät­tar en av mam­mor­na att det an­vänds myc­ket dro­ger in­ne i cent-

rum. Vi pro­me­ne­rar dit. Väl in­ne står det små gäng av kil­lar. När de ser mam­mor­na häl­sar de ar­tigt. Om mam­mor­na ser att nå­got hän­der så väl­jer de att gå fram och pra­ta med ung­do­mar­na di­rekt.

– Vi vill in­te kal­la på po­li­sen. Det är in­te det som är vårt mål. Vi vill se om vi kan lö­sa pro­ble­met på egen hand först, ge­nom att pra­ta med kil­lar­na. Det krävs in­te myc­ket mer än så för att kon­trol­le­ra si­tu­a­tio­nen, be­rät­tar Nas­te­ho We­he­liye, ord­fö­ran­de för natt­vand­rar­na.

Hon be­rät­tar att de har mötts av po­si­tiv re­spons från kom­mu­nen som gär­na stöt­tar det he­la. Hon för­kla­rar att ung­do­mar­na har mer re­spekt för mam­mor­na som bor i Tens­ta än vad de har för po­li­sen.

Ef­ter en tim­mes pro­me-

nad ser vi ett gäng ung­do­mar. De pra­tar med någ­ra män som sit­ter i en bil. Var­nings­kloc­kor­na ring­er di­rekt hos mam­mor­na som går mot ung­do­mar­na.

– Nu kom­mer mam­mor­na, ro­par en av mam­mor­na glatt till gäng­et.

Den spon­ta­na re­ak­tio­nen är po­si­tiv. Ung­do­mar­na stan­nar upp, häl­sar och sko­jar med oss. De sä­ger att det är bra att vi är ute och hål­ler koll. En­ligt Ay­an blir ung­do­mar­na of­tast gla­da när de ser att mam­mor­na är ute på stan.

– När po­li­sen pra­tar med gäng­en som finns i Tens­ta re­a­ge­rar ung­do­mar­na ne­ga­tivt. De blir ag­gres­si­va och vill in­te pra­ta. Det hän­der även att de kas­tar sten på po­li­sen. Men när de ser mam­mor­na blir de ba­ra gla­da. De har re­spekt för oss.

He­lin Pak­de­mir

FOTO: HE­LIN PAK­DE­MIR

Nas­te­ho We­he­liye.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.