Vill an­stäl­la ord­nings­vak­ter

Vi i Kista - - NYHETER -

I stads­dels­nämn­den den 15 de­cem­ber gick Mo­de­ra­ter­na fram med en skri­vel­se om att an­vän­da en del av de­mo­kra­ti-och ut­veck­lings­med­len för att an­stäl­la ord­nings­vak­ter.

Des­sa ord­nings­vak­ter ska se­dan pla­ce­ras i an­slut­ning till stads­de­lens tun­nel­ba­nesta­tio­ner un­der kväl­lar­na.

ma­jo­ri­tet av Rin­ke­by- Kista­bor­na kän­ner sig otryg­ga. Det störs­ta an­sva­ret lig­ger på den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka re­ge­ring­en att få fram fler po­li­ser och skär­pa straf­fen på vålds­brott, men som lo­kal­po­li­ti­ker har jag än­då ett an­svar att gö­ra allt vad jag kan. Där är ett nya ord­nings­vak­ter ett li­tet steg i rätt rikt­ning, sä­ger Ben­ja­min Dousa (M), vice stads­dels­nämnds­ord­fö­ran­de i Rin­ke­by-Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.