Bygg­start för be­grav­nings­plats

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Förs­ta grav­sätt­ning­en kan ske ti­di­gast 2018.

Den omdis­ku­te­ra­de be­grav­nings­plat­sen på Jär­va­fäl­tet blir av. Det klub­ba­des i Stock­holms kom­mun­full­mäk­ti­ge för­ra vec­kan. Bygg­start pla­ne­ras till bör­jan av i år.

en stor ef­ter­frå­gan på kist­grav­plat­ser i nord­väst­ra Stock­holm och Stock-

Det finns

holms stad har un­der fle­ra år ve­lat byg­ga grav­plat­ser vid Gran­holmstop­pen på Jär­va­fäl­tet.

Ef­ter fle­ra tu­rer klub­ba­des de­talj­pla­nen på kom­mun­full­mäk­ti­ge för­ra vec­kan. Al­la par­ti­er ut­om Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na rös­ta­de ja till för­sla­get.

Un­der he­la pro­ces­sen har många va­rit kri­tis­ka för att man me­nar att be­grav­nings­plat­sen kom­mer att be­grän­sa fri­lufts­li­vet på Jär­va­fäl­tet. Men sta­den me­nar att om­rå­det även i fort­sätt­ning­en ska kun­na an­vän­das för re­kre­a­tion och fri­lufts­liv ge­nom att man byg­ger mind­re, själv­stän­di­ga ”be­grav­nings­ö­ar” på fäl­tet.

Om de­talj­pla­nen in­te över­kla­gas kom­mer bygg­star­ten att ske i bör­jan av näs­ta år. Byg­get görs i etap­per över en läng­re tid.

– En­ligt kyr­ko­gårds­för­valt­ning­en kan förs­ta grav­sätt­ning­en ske ti­di­gast 2018. Det krävs en del mark­för­be­re­dan­de ar­be­te och byg­ge av an­slut­nings­vä­gar, sä­ger So- fia Eriksson, sta­dens pro­jekt­le­da­re.

Be­grav­nings­plat­sen kom­mer att ge plats för om­kring 20 000 ga­var, min­neslun­dar, en ser­vice­bygg­nad och två ce­re­mo­ni­bygg­na­der. Cir­ka 9 000 av grav­plat­ser­na blir kist­gra­var.

Eve­li­na Hertz Filip­pa Rog­vall

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.