”Jag vill ha ett tryg­ga­re Tens­ta”

DE­BATT. Det är dags att änd­ra på den ne­ga­ti­va bil­den av Tens­ta ute i sam­häl­let. Vi be­hö­ver ge­men­skap, trygg­het och ak­ti­vi­te­ter. Al­la Tensta­bor ska kun­na va­ra till­sam­mans och vi be­hö­ver bju­da in and­ra att kom­ma hit.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Fat­ma Qu­reshi f.d. pra­o­e­lev från klass 7 i Fram­stegs­sko­lan, Tens­ta.

I dag och se­dan en lång tid till­ba­ka har det va­rit oro­ligt och otryggt i Tens­ta. Det vet he­la Sve­ri­ge. Det har skett fle­ra skott­loss­ning­ar och även mord. Kri­mi­na­li­te­ten fort­sät­ter. Var­je gång man hör or­det Tens­ta så är det des­sa sa­ker som dy­ker upp i skal­len.

Räds­lan och sor­gen sit­ter fort­fa­ran­de kvar hos många. Det finns en käns­la av tom­het. Man mås­te få bort tan­kar­na om det mör­ka Tens­ta. När man hör or­det Tens­ta så ska det va­ra en helt van­lig ort som Val­len­tu­na el­ler vil­ken som helst. Näs­ta gång man sät­ter på TV:n el­ler blädd­rar i ny­he­ter­na ska det stå nå­got po­si­tivt om Tens­ta.

Mass­me­dia har över­dri­vit bil­den om våld och otrygg­het istäl­let för att ta itu med pro­ble­men. Vi be­hö­ver fo­ku­se­ra på lös­ning­ar­na.

Jag skul­le öns­ka att li­vet i or­ten vo­re som det bru­kar va­ra på Tens­ta mark­nad. Där­för fö­re­slår jag vi bor­de ha ge­men­sam­ma ak­ti­vi­te­ter som får al­la på gott hu­mör med jäm­na mel­lan­rum. Det bor­de ske of­ta­re.

Ett för­slag är att an­ord­na en ”trygg­hets­vec­ka” då al­la sam­las och al­la får de­la med si­na åsik­ter om hur man kan gö­ra Tens­ta tryg­ga­re. Med­bor­gar­na får ock­så ta del och ställ­ning. På så sätt kan al­li­hop bli påmin­da om trygg­het och ge­men­skap som är väl­digt vik­tigt för oss al­la. Se­dan kan man även väl­ja trygg­hets­an­sva­ri­ga för sitt om­rå­de.

Var­je gång jag kli­ver in i tun­nel­ba­nan ser jag män­ni­skor från al­la de­lar av värl- den. Tens­ta, Rin­ke­by, Kis­ta och Hus­by är en mi­ni­a­tyr av värl­den. Det ta­las un­ge­fär 100 oli­ka språk i vå­ra om­rå­den. Al­la des­sa män­ni­skor är från oli­ka kul­tu­rer. Tänk vil­ken enorm kul­tu­rell kom­pe­tens al­la des­sa män­ni­skor be­sit­ter.

Var­för in­te ha en Ori­ent­fes­ti­val där al­la de­lar med sig av sin kul­tur och al­la lär kän­na varand­ra? Mat, ba­kel­ser, po­e­si, klä­der, mu­sik och myc­ket an­nat.. Det finns en mas­sa sa­ker vi al­la kan kom­ma på om vi ba­ra kun­de ha ge­men­skap.

Det finns dol­da ta­lang­er i vå­ra om­rå­den. Det var myc­ket gläd­jan­de när ”Idol” kom till Tens­ta för att ha en au­di­tion. På så sätt kan vi ock­så få ta del av allt som hän­der utan­för vå­ra om­rå­den.

De här är någ­ra sa­ker som gör för­or­ten at­trak­tiv för res­ten av Stock­holm. På så sätt slu­tar vi va­ra en del av pro­ble­met ut­an blir så små­ning­om en del av lös­ning­en.

Jag tyc­ker att al­la bo­en­de i Tens­ta och he­la Jär­va ska sam­las till en de­batt om hur vi kan få ett tryg­ga­re och säk­ra­re om­rå­de. Hur vi till­sam­mans kan för­änd­ra bil­den ute i sam­häl­let.

När man hör or­det Tens­ta så ska det va­ra en helt van­lig ort som Val­len­tu­na el­ler vil­ken som helst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.