Snart går förs­ta flytt­las­set till Rin­ke­by­ter­ras­sen

Bygget på Rin­ke­by­ter­ras­sen pågår för fullt. Gräv­sko­por och last­bi­lar rul­lar på om­rå­det. Runt fle­ra av hu­sen står fort­fa­ran­de bygg­nads­ställ­ning­ar och någ­ra är in­plas­ta­de. Men ett av hu­sen bör­jar se fär­digt ut. – Ja, in­flytt­ning­en bör­jar nu i som­mar, sä­ger

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

Det byggs så myc­ket i Stock­holm att den svens­ka ar­bets­kraf­ten in­te räc­ker till.

ta­lar om att obe­hö­ri­ga ej äger till­trä­de på byg­gom­rå­det. Bygg­ba­rac­ker­na ver­kar tom­ma och de en­sta­ka bygg­nads­ar­be­ta­re som pas­se­rar sva­rar på rys­ka el­ler eng­els­ka. En av dem ger mig dock mo­bil­num­ret till plats­che­fen och ef­ter en stund kom­mer Jo­han Mag­nus­son.

– Visst kan jag vi­sa dig runt, sä­ger han, men du mås­te ha hjälm och en gul varsel­väst.

Hu­set, som bör­jar bli klart för in­flytt­ning, lig­ger när­mast Rin­ke­by­strå­ket och är åt­ta vå­ning­ar med två­or. Städ­ning pågår, för snart är det vis­ning.

Al­la lä­gen­he­ter har bal­kong el­ler ute­plats.

– Det kom­mer att byg­gas tolv hus to­talt, sä­ger Jo­han Mag­nus­son, och två par­ke- rings­hus längst ut på var­de­ra si­dan.

Par­ke­rings­hu­sen ska ock­så fun­ge­ra som ljud­däm­pa­re mot E18 som pas­se­rar un­der hu­sen. Vi åker upp högst upp. Från bal­kong­en på åt­ton­de vå­ning­en ser man E18:s myn­ning åt ena hål­let och ko­lo­ni­lot­ter­na på Jär­va­fäl­tet åt and­ra.

Vi fort­sät­ter till ett an­nat hus, ett som vän­tas bli klart vid års­skif­tet. Där är det ak­ti­vi­tet på var­je vå­ning, må­la­re och elekt­ri­ker över­allt. På en bal­kong­dörr häng­er en skylt med tex­ten ”Snäl­la, stäng dörren” på tre språk; svens­ka, rys­ka och eng­els­ka.

– Ja, de fles­ta av vå­ra ar­be­ta­re ta­lar rys­ka el­ler eng­els­ka, sä­ger Jo­han Mag­nus­son. Vi an­li­tar fle­ra oli­ka fö­re­tag och ar­be­tar­na kom­mer från oli­ka län­der.

Hur kom­mer det sig?

– Ja, det är ont om bygg­nads­ar­be­ta­re. Det byggs så myc­ket i Stock­holm att den svens­ka ar­bets­kraf­ten in­te räc­ker till.

Är de bil­li­ga­re?

– Nej, kost­na­den är den­sam­ma och fö­re­ta­gen är svens­ka, de har svens­ka kol­lek­tivav­tal och av­tal­sen­li­ga lö­ner. Byg­get­tan var här ny­li­gen och kon­trol­le­ra­de att allt var bra.

Jo­han Mag­nus­son gick själv hant­verks­gym­na­si­um och ut­bil­da­de sig till mö­belsnic­ka­re. Men han sök­te sig till bygg­bran­schen, ”fick jobb di­rekt”, och ef­ter 17 år och fle­ra ut­bild­ning­ar är han nu­me­ra platschef.

– Här har vi to­ta­lent­re­pre­nad på he­la ar­be­tet, vil­ket be­ty­der att vi an­sva­rar från förs­ta spad­ta­get till över­läm­ning av fas­tig­he­ten. Vi har an­sva­ret för samt­li­ga in­blan­da­de.

Car­los Al­bins­son är pro­jekt­le­da­re på ByggVes­ta, bygg­her­ren som kom­mer att för­val­ta de 225 hy­res­rät­ter­na på Rin­ke­by­ter­ras­sen.

– Vi kom­mer att ha ett kon­tor på plats i om­rå­det för att ge ser­vice till vå­ra hy­res­gäs­ter, in­te ba­ra i Rin­ke­by ut­an även till dem som bor i Kis­ta och Barkar­by.

ByggVes­ta sam­ar­be­tar med Fa­mil­je­bo­stä­der i en sats­ning på dem som står längst från ar­bets­mark­na­den. I bot­ten­vå­ning­en på hu­sen finns lo­ka­ler och i hu­set på Hjul­sta­vä­gen 94 kom­mer ett kafé att öpp­na. Med Yal­la Trap­pan som fö­re­bild, ett so­ci­alt fö­re­tag och ett kvin­no­koo­pe­ra­tiv i Ro­sen-

gård i Mal­mö, star­tar man lik­nan­de verk­sam­het i Rin­ke­by.

– Vi mås­te gö­ra det här rätt och vi mås­te gö­ra det bra. Så en av ByggVestas äga­re, Lau­rie Mc Do­nald Jons­son, har gjort in­ter­vju­er i om­rå­det för att ta re­da vad som be­hövs. I sep­tem­ber

öpp­nar vi ett kafé, en sam­lings­punkt för kvin­nor, men in­te ute­slu­tan­de för kvin­nor, som drivs av kvin­nor­na själ­va.

FÖRST. Hu­set på Hjul­sta­vä­gen 94 är fär­digt först. Till som­ma­ren kan de förs­ta hy­res­gäs­ter­na flyt­ta in.

PLATSCHEF. Jo­han Mag­nus­son är en av To­tal Pro­jekts två flytt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.