Fär­re hål i tän­der­na

Vi i Kista - - NYHETER -

Bar­nen i Rin­ke­by-Kis­ta och Tens­ta till­hör vård­om­rå­de 4 i Stock­holm, där häl­san är sämst i lä­net. Men nu har tand­häl­san för­bätt­rats bland unga. An­de­len ka­ri­es hos treå­ring­ar har på ett år gått ner från 9,2 pro­cent till 6,2 pro­cent i Tens­ta. I Rin­ke­by-Kis­ta har mot­sva­ran­de siff­ra gått ner en pro­cent, från 10,9 till 9,9 pro­cent.

För att för­bätt­ra tand­häl­san hos barn i so­ci­alt ut­sat­ta om­rå­den be­slu­ta­de lands­ting­et att upp­rät­ta ett Aka­de­miskt barn­tand­vårds­cent­rum, som ge­nom­för rik­ta­de in­sat­ser för barn med ka­ri­es.

– Min am­bi­tion är att al­la barn i Stock­holms län ska ha en god tand­häl­sa, sä­ger Ka­rin Fäll­din (C), ord­fö­ran­de i Tand­vårds­be­red­ning­en i Stock­holms läns lands­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.