Ha­bib tog VM-me­dalj i thai­box­ning

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

Med en­dast fy­ra år i spor­ten blev Ab­dal­lah Ha­bib VM-brons­me­dal­jör i thai­box­ning. Att han för­lo­ra­de se­mi­fi­na­len mot slut­li­ga vin­na­ren kun­de han ac­cep­te­ra – ”med li­te di­stans”.

– Han var bätt­re, den bäs­te vann, sä­ger Rin­ke­by Mu­ay Thai-id­rot­ta­ren.

– Själv­klart är jag en vin­nar­skal­le och ogil­lar att för­lo­ra. Men ibland mås­te man kon­sta­te­ra att mot­stån­da­ren är bätt­re och thai­län­da­ren var värd att ta gul­det, fort­sät­ter Ab­dal­lah Ha­bib.

22-åring­en in­led­de mäs­ter­ska­pet i Minsk med att be­seg­ra Yil­di­rim Oguz från Tur­ki­et. Do­mar­na gav tur­ken förs­ta ron­den, till Ab­dal­lah Ha­bibs för­vå­ning och se­dan hand­la­de det om full gas. Med höga knä­träf­far sög Ab­dal­lah mus­ten ut mot­stån­da­ren som i tred­je ron­den tving­a­des ta räk­ning.

Sam­ti­digt som svens­ken i slutän­den tog en klar po­ängse­ger gick två klasskom­ba­tan­ter en tuff öpp­nings­match. Så tuff att den seg­ran­de ki­ne­sen var blåsla­gen och in­te kun­de gå kvarts­fi­nal mot Ha­bib. Ab­dal­lah Ha­bib ha­de värmt upp, satt re­do ut­an­för ring­en när han fick be­ske­det att han var klar för se­mi­fi­nal.

– Man be­hö­ver va­ra smart, i den här spor­ten mås­te man va­ra för­sik­tig och hål­la sig hel un­der ett mäs­ter­skap.

I se­mi­fi­na­len fick thai­län­da­ren Sup­pachai Mu­ensang do­mar­po­äng­en i samt­li­ga tre ron­der och Ha­bib ser en or­sak i de­ras skil­da för­ut­sätt­ning­ar:

– Han har hål­lit på se­dan han var åt­ta år och har där­av 18 års er­fa­ren­het, jag har trä­nat thai­box­ning i fy­ra år. Han är bra, jag ska bli bätt­re.

Hal­lon­ber­gen­kil­len, som täv­lar för Rin­ke­by Mu­ay Thai, skul­le nor­malt in­te va­rit Sve­ri­ges VM-re­pre­sen­tant i -71 kg. Han för­lo­ra­de SM­fi­na­len över me­ri­te­ra­de San­ny Dahl­beck. Dahl­beck val- de dock att gå proffsmat­cher och över­lät VM-bil­jet­ten till Ha­bib.

– Att kom­ma med till VM var stort, såklart.

Och raskt mar­sche­rat. Ab­dal­lah Ha­bib var länge fot­bollsmål­vakt i Sund­by­bergs IK, BP och Va­salund. I öv­re ton­å­ren val­de han bra­si­li­ansk jiu jitsu och ef­ter ett par år i den kamp­spor­ten vil­le han bli bätt­re i stå­en­de och fick chans att trä­na i Rin­ke­by Mu­ay Thai.

Två da­gar i vec­kan var det sagt, myc­ket snart var han där var­je dag.

– Det var så ro­ligt, sä­ger han och om­näm­ner trä­nar­na Sasha Mar­ti­no­vic och Adi Dram­meh.

I ok­to­ber av­görs EM i Pa­ris. Då ska Ab­dal­lah Ha­bib ha ett än­nu stör­re re­gis­ter i sin thai­box­ning.

Att kom­ma med till VM var stort, såklart.

FO­TO: PRIVAT

BRONS. Ab­dal­lah Ha­bib (till hö­ger) knep ett brons i thai­box­ing i Minsk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.