Or­tens fram­ti­da skri­ben­ter fick pris i Tens­ta Konst­hall

Tens­ta konst­halls tra­di­tions­en­li­ga text­pris de­la­des för­ra vec­kan ut för fjär­de året i rad. Ett högt an­sett pris som kan öpp­na nya dör­rar för unga skri­ben­ter på många sätt.

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Ur ju­ryns mo­ti­ve­ring: Med en skarp­synt­het och ett språk i tem­po lyc­kas hon skild­ra det för­tryck som mul­ti­pli­ce­rar sig i för­or­tens krop­par.

Tens­ta konst­halls text­pris är en skri­var­täv­ling som rik­tar sig till unga män­ni­skor bo­sat­ta i Stock­holms yt­terstads­om­rå­den. Nu har årets vin­na­re ko­rats och en pri­sce­re­mo­ni äg­de rum för­ra vec­kan i konst­hal­len. På tred­je plats kom 19-åri­ga Su­maya Ab­dul­ka­dir, från Tens­ta, med sin po­e­tis­ka text ”Re­flek­te­ra du mitt barn?”.

Idén bakom pri­set bör­ja­de med en tan­ke om att lå­ta unga män­ni­skors histo­ri­er få en chans att for­mu­le­ras. Tens­ta konst­hall vill stöt­ta unga i de­ras skri­van­de och språk­in­tres­se sam­ti­digt som de vill ge möj­lig­he­ter för skri­ben­ter att få kon­takt med varand­ra, be­rät­tar As­rin Hai­da­ri, kommunikatör på Tens­ta konst­hall.

– Text­pri­set är ett sam­ar­be­te mel­lan Tens­ta konst­hall och Tens­ta bib­li­o­tek, där vi vill främ­ja skri­var­in­tres­set bland unga männ- is­kor och ska­pa mö­ten mel­lan dem, sä­ger hon.

En­ligt As­rin Hai­da­ri är även ju­ryn, som ut­ser vinnar­tex­ter­na, en stor kom­po­nent i täv­ling­en – de är i många fall vin­nar­nas förs­ta mö­te med pro­fes­sio­nel­la skri­ben­ter, po­e­ter och ar­be­ta­re in­om lit­te­ra­tu­ren.

– Ett ex­em­pel är Evin Ah­mad, som vann text­pri­set förs­ta året, 2014. När hon vann kom hon för förs­ta gång­en i kon­takt med för­la­get ”Na­tur & Kul­tur” ge­nom Björn Lin­nell, som var med­lem i ju­ryn. I höst kom­mer de att ge ut hen­nes de­but­bok. Så det finns en så­dan aspekt av text­pri­set ock­så, det kan le­da till nå­got mer. När det kom­mer till årets text­pris ver­kar Tens­ta konst­hall nöj­da med in­tres­set från de unga del­ta­gar­na. – Som all­tid kom­mer det väl­digt en­ga­ge­ra­de och per­son­li­ga bi­drag. Det är många mo­di­ga tex­ter som sät­ter fing­ret på sam­ti­den och ger en in­blick i unga män­ni­skors liv. Det har bli­vit ett väl­digt po­pu­lärt och fint text­pris, sä­ger As­rin Hai­da­ri. Hon hop­pas att konst­hal­lens text­pris kom­mer att va­ra en fort­satt tra­di­tion i många år fram­ö­ver. – Ja, det är ett jät­te­ro­ligt pro­jekt som ger ring­ar på vatt­net för des­sa otro­li­ga unga skri­ben­ter och po­e­ter. Jo­a­kim Sten­berg

FO­TO: TENS­TA KONST­HALL

PRISTAGARNA. Första­pris Yr­sa Key­sen­dal (i mit­ten), andra­pris Jen­ni­fer Junge­lin (till väns­ter), tred­je­pris Su­maya Ab­dul­ka­dir från Tens­ta (till hö­ger).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.