Text­pri­set

Vi i Kista - - KULTUR -

Tens­ta konst­halls text­pris rik­tas till unga 15–25 år som är bo­sat­ta i Stock­holms yt­terstads­om­rå­den. For­men är fri. Det kan till ex­e­pel va­ra en var­dags­be­trak­tel­se, no­vell, es­sä, rap­text el­ler po­e­si. Det vik­ti­ga är att histo­ri­er får en chans att for­mu­le­ras. Pri­set: Vill främ­ja unga per­so­ners språk­in­tres­se och lus­ten att klä sin egen verk­lig­het, si­na tan­kar och fö­re­ställ­ning­ar i ord. Täv­ling­en: Ge­nom­förs i sam­ar­be­te med Tens­ta bib­li­o­tek. Första­pris är 5 000 kr, andra­pris 2 000 kr och tred­je­pris 1 000 kro­nor. I ju­ryn: Rouz­beh Dja­laie, Emily Fah­lén, Björn Lin­nell, Tal Lewin­sky och Me­ron Mang­asha. Årets vin­na­re: Första­pris Yr­sa Key­sen­dal, andra­pris Jen­ni­fer Junge­lin, tred­je­pris Su­maya Ab­dul­ka­dir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.