De vill od­la på Häs­ta gård

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Ar­ren­de­av­ta­let för Häs­ta gård på Jär­va­fäl­tet går ut i de­cem­ber. Fram­ti­den är oviss, men ge­nom ett med­bor­gar­för­slag vill för­e­ning­en för Den gulliga folk­rö­rel­sen nu dri­va fram be­slut om stads­nä­ra eko­lo­gisk od­ling.

– Stock­holms stad har ett unikt till­fäl­le att ska­pa en världs­u­nik ex­pe­ri- men­tell stads­nä­ra od­lings­verk­sam­het, skri­ver Ani­ta Karp och Da­mir Ra­do­vic, som har un­der­teck­nat skri­vel­sen.

Mel­lan åren 2010–2013 drev Akal­la Eko-od­ling eko­lo­gisk grön­saks­od­ling vid Häs­ta gård.

För att mins­ka stor­stä­der­nas sår­bar­het är stads­od­ling ett al­ter­na­tiv.

– Ar­ren­de­av­ta­let för Häs­ta gård går ut i de­cem­ber. Vad hän­der se­dan? Vårt för­slag är att sta­den ska sat­sa på eko­lo­gisk stads­od­ling.

Ani­ta Karp var en av fle­ra som på se­nas­te mö­tet i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd plä­de­ra­de för en sats­ning på stads­nä­ra od­ling ute på Jär­va­fäl­tet.

I dag är det Na­tur­skog AB som ar­ren­de­rar Häs­ta gård, med si­na 185 hek­tar od­lings- och be­tes­mark. Men ar­ren­det lö­per ut vid års­skif­tet och vad som hän­der se­dan är ovisst. I ett med­bor­gar­för­slag fö­reslås att mar­ken i stäl­let ska an­vän­das till eko­lo­gisk jord­bruks­pro­duk­tion.

”Stock­holms stad har ett unikt till­fäl­le att ska­pa en världs­u­nik ex­pe­ri­men­tell stads­nä­ra od­lings­verk­sam­het”, skri­ver Ani­ta Karp och Da­mir Ra­do­vic, som un­der­teck­nat skri­vel­sen.

Bakom för­sla­get står för­e­ning­en Den gulliga folk­rö­rel­sen, som be­dri­ver stads­od­ling­ar, och pro­jek­tet ”Det gror i be­tong­en”. De fö­re­slår att sta­den tar fram en vi­sion och en struk­tu­re­rad pro­jekt­plan för hur en stads­nä­ra och eko­lo­gisk od­ling på Jär­va­fäl­tet ska gå till.

Som ett förs­ta steg fö­re­slår de att od­lings­för­e­ning­ar, som ar­be­tar ide­ellt el­ler i eko­no­mis­ka för­e­ning­ar, ska ges möj­lig­het att ar­ren­de­ra mark till en låg kost­nad. Vill­ko­ren ska va­ra att för­e­ning­ar­na ar­be­tar ut­i­från eko­lo­gis­ka och de­mo­kra­tis­ka prin­ci­per, samt att lo­kal­be­folk­ning­en ska ha ett av­gö­ran­de in­fly­tan­de.

Den stads­nä­ra od­ling­en ska på sikt kun­na er­bju­da ar­be­te, verk­sam­het för re­ha­bi­li­te­rings- och ar­bets­trä­ning, ut­bild­ningsprak­tik och in­tro­duk­tions­verk­sam­het för ny­an­län­da.

– Vi vill bi­dra till det här om­rå­det med vårt för­slag, sa­de Ra­fael Al­tez, som i för­e­ning­en Den gulliga folk­rö­rel­sen ar­be­tat länge med stads­od­ling.

2010 till 2013 var han med och drev Akal­la Eko-od­ling vid Häs­ta gård. Grön­sa­k­od­ling­en sköt­tes av ett fem­ti­o­tal ar­bets­lö­sa och vo­lon­tä­rer, många med in­vand­rar­bak­grund, och gav möj­lig­het till själv­plock till lå­ga pri­ser. Men trots pro­tes­ter av­veck­la­de Stock­holms stad Akal­la Eko-od­ling un­der hös­ten 2013. Stads­od­ling­en fort­sät­ter dock, men i mind­re om­fatt­ning, i Hjuls­ta.

I med­bor­gar­för­sla­get kon­sta­te­ras att Sve­ri­ge i dag im­por­te­rar näs­tan hälf­ten av vår livs­me­dels­kon­sum­tion. Vid en kris kom­mer ma­ten i af­fä­rer­na att snabbt ta slut. För att mins­ka stor­stä­der­nas sår­bar­het är stads­od­ling ett al­ter­na­tiv.

– Det finns så myc­ket mark ute på Jär­va­fäl­tet. Hur kan man av­veck­la den eko­lo­gis­ka od­ling­en med tan­ke på mil­jön i värl­den? und­rar Ra­fael Al­tez.

En­ligt Mia Päär­ni (S) ord­fö­ran­de i nämn­den, är den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten i sak över­ens om för­sla­get. Men det är in­te nämn­den som fat­tar be­slut, ut­an Ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret. Hon in­stäm­de dock i Ani­ta Karps för­slag att an­ord­na med­bor­gar­di­a­lo­ger, med be­rör­da politiker och bo­en­de, om Häs­ta gårds fram­tid.

Ef­ter mö­tet var Ra­fael Al­tez rätt nöjd.

– Gans­ka po­si­tivt än­då, fast ing­et kon­kret. Men vi hop­pas på ett ut­veck­lat sam­ar­be­te.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

GULLIGA. Stads­od­lar­nas namn på sin för­e­ning är en för­kort­ning för Glo­ka­li­se­ring Un­der­i­från ge­nom Lä­ran­de Lo­ka­la In­tel­li­gen­ta Ge­men­ska­per och An­ti­ka­pi­ta­lism.

NATURVÅRDSBETE. Ar­ren­de­av­ta­let för Häs­ta gård går ut i de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.