En tors­dag­kväll i Jär­va

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

So­len ski­ner och det är en av de förs­ta rik­tigt var­ma kväl­lar­na. Näs­tan som­mar. Det är tors­dag och mö­te i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd. Ut­an­för Rin­ke­by­sko­lan sam­las fri­tids­po­li­ti­ker, tjäns­te­män och en­ga­ge­ra­de med­bor­ga­re i vän­tan på att kloc­kan ska bli sex.

Två ung­doms­går­dar är stäng­da i stads­de­len och ett helt gäng unga kil­lar går in och sät­ter sig bland publi­ken. De vill ve­ta vad som hän­der. Just den här kväl­len är tjäns­te­män från Tra­fik­kon­to­ret och för­valt­ning­en med, till­sam­mans med en po­lis ska tra­fik­si­tu­a­tio­nen dis­ku­te­ras. Gång­vä­gar, cy­kel­ba­nor och fart­hin­der ver­kar en­ga­ge­ra. I al­la fall tjäns­te­män­nen.

De pra­tar och pra­tar. Och pra­tar och pra­tar. Kanske är det ing­en som lyss­nar på dem an­nars?

Det kry­per i krop­pen, även på mig, som väl får an­ses som mö­tesvan.

Till slut är det en i publi­ken som und­rar om någ­ra and­ra frå­gor ska hin­nas med. Mö­tet med med­bor­gar­na är be­räk­nat till 45 mi­nu­ter.

När änt­li­gen frå­gan om ung­doms­går­dar­na kom­mer upp har kil­lar­na re­dan gått där­i­från.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.