DET HÄN­DER

28 MAJ–6 JU­NI

Vi i Kista - - DET HANDER -

28 MAJ Vår­lop­pis på Hus­by gård

Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­ning an­ord­nar som van­ligt vår­lop­pis på Hus­by gård på Mors dag, den 28 maj. Vi star­tar kloc­kan 10 och hål­ler på till 17. Bo­ka plats på 08751 11 88 el­ler in­fo@hus­by­gard.nu. In­ställt vid regn.

29 MAJ

Syn- och hör­se­l­in­struk­tör på Kis­ta och Rin­ke­by bib­li­o­tek Få råd­giv­ning på bib­li­o­te­ket. Syn- och hör­se­l­in­struk­tör Ann-Christin Gar­jo finns till­gäng­lig på bib­li­o­te­ket för råd­giv­ning, trä­ning och ser­vice av hjälp­me­del för syn/ hör­sel­ned­sätt­ning­ar. Kl 13.00-14.00 i språk­stu­di­on på Kis­ta bib­li­o­tek och kl 14.30-15.30 i språk­stu­di­on på Rin­ke­by bib­li­o­tek.

30 MAJ Bok­cir­kel på Kis­ta bib­li­o­tek

Kis­ta In­ter­na­tio­nal Book Club – svens­ka. Vi träf­fas och pra­tar om Dröm­fa­kul­te­ten av Sara Strids­berg. Kl 18.00–19.30. Boken fick Nor­dis­ka Rå­dets pris och är en fik­tiv be­rät­tel­se om fe­mi­nis­ten Va­le­rie So­la­nas. Cir­kel­le­da­re: Su­san­ne Strö­berg och Ingrid Ste­ning. Du kan lå­na boken från Kis­ta bib­li­o­tek el­ler lad­da ner den från bib­li­o­te­ket.se. Be­grän­sat an­tal plat­ser.

6 JU­NI

Na­tio­nal­dags­pa­rad 6 ju­ni Fi­ra na­tio­nal­da­gen med oss i Akal­la by! Gå i pa­rad bakom häst och vagn till mu­sik och te­a­ter. Vi går ge­nom stads­de­len för att kom­ma till fest­plat­sen i Akal­la by. Här finns ak­ti­vi­te­ter för sto­ra som små; pon­ny­rid­ning, häst och vagn, hopp­borg, soc­ker­vadd, an­sikts­mål­ning, lot­te­ri, café med me­ra. Vi sam­las på Kis­ta torg vid kyr­kan kl 11.45, kl 12.00 går pa­ra­den. Al­la barn får en flag­ga! Ar­ran­gör: Akal­la 4H-gård, gårds­te­le­fon 073-940 04 98, kon­tor 08-750 81 49, www.akal­la4h.se.

ÅTERKOMMANDE Svens­ka på per­sis­ka

Är du per­sisk­ta­lan­de och vill lä­ra dig svens­ka el­ler har frå­gor som du vill stäl­la på ditt mo­ders­mål. Väl­kom­men till Språk­stu­di­on i Kis­ta bib­li­o­tek mån­da­gar kloc­kan 16.30–18.30 och ons­da­gar kloc­kan 16.00–18.00.

Läx­hjälp på Kis­ta bib­li­o­tek med Kis­ta Ga­laxy

Be­hö­ver du hjälp med ma­te­ma­ti­ken el­ler gram­ma­ti­ken? Kom till bib­li­o­te­ket och få hjälp av Kis­ta Ga­laxy och Mat­te­cent­rum med läx­or­na! Var­je mån­dag kl 17–20 på Kis­ta bib­li­o­tek. Med­lem­mar i fot­bolls­klub­ben Kis­ta Ga­laxy kom­mer till bib­li­o­te­ket på mån­da­gar­na och hjäl­per dig med läx­or­na. Det är gra­tis och ing­en för­an­mä­lan krävs. Det är ba­ra att kom­ma till bib­li­o­te­ket. Mat­te­cent­rum är på plats från kl 17–19. Kis­ta Ga­laxy er­bju­der läx­hjälp kl 18–20. Väl­kom­men!

Läx­hjälp på Kis­ta bib­li­o­tek med Rö­da Kor­set

Be­hö­ver du hjälp med di­na läx­or? Kom och få hjälp av Rö­da Kor­sets vo­lon­tä­rer. Var­je tors­dag mel­lan kloc­kan 17 och 19 finns vå­ra duk­ti­ga läx­hjäl­pa­re på plats i bib­li­o­te­ket. Läx­hjäl­pen ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­te med Rö­da Kor­set. Gra­tis att del­ta. Ing­en för­an­mä­lan. Väl­kom­men!

Läx­hjälp på Hus­by bib­li­o­tek Var­je ons­dag un­der vå­ren. Gra­tis läx­hjälp på Hus­by bib­li­o­tek var­je ons­dag kl 17–19. I sam­ar­be­te med Kis­ta Ga­laxy och Mat­te­cent­rum.

Svenskt språkcafé på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Kom till Rin­ke­bys språkcafé och trä­na din svens­ka! Väl­kom­men till vårt språkcafé på lör­da­gar kl 14–15.30. Vi träf­fas över en kopp kaf­fe och pra­tar om allt mel­lan him­mel och jord. Ing­en för­an­mä­lan krävs, kom som du är!

Läx­hjälp på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Rö­da Kor­set ger gra­tis läx­hjälp på Rin­ke­by bib­li­o­tek var­je tis­dag och tors­dag mel­lan kl 17 och 18.45 un­der ter­mi­ner­na. Be­hö­ver du hjälp med läx­or­na? Kom till oss på läx­hjäl­pen på Rin­ke­by bib­li­o­tek så hjäl­per vi dig! Vi ger hjälp i al­la äm­nen på låg-, mel­lan- och hög­sta­di­et, och på gym­na­si­e­ni­vå. Vi hjäl­per även vux­na. Om du vill hjäl­pa till med läx­or så läs mer på redcross.se. Väl­kom­men till Rin­ke­by bib­li­o­tek!

Språkcafé på svens­ka i Hus­by bib­li­o­tek

Väl­kom­men på språkcafé! Kom och trä­na på att pra­ta svens­ka. Var­je fre­dag kl 14.30–16.00. Ing­en för­an­mä­lan be­hövs! Bib­li­o­te­ket bju­der på fi­ka.

Svenskt språkcafé på Kis­ta bib­li­o­tek

Vill du bli bätt­re på att pra­ta svens­ka? Har du svårt att hit­ta nå­gon att pra­ta med? På bib­li­o­te­ket finns möj­lig­he­ten! Kom och trä­na svens­ka med vå­ra trev­li­ga vo­lon­tä­rer! Var­je tis­dag mel­lan kl 13 och 14.30 kan du öva din svens­ka på vårt språkcafé. Vi träf­fas i Lä­ro­sa­len och vi bju­der på fi­ka. Ing­en för­an­mä­lan. Väl­kom­na!

Läx­hjälp på Tens­ta bib­li­o­tek och konst­hall med IM

Kom och få hjälp och stöd med di­na läx­or. IM:s (In­di­vi­du­ell män­ni­sko­hjälp) vo­lon­tä­rer mo­ti­ve­rar och väg­le­der dig i di­na stu­di­er två gång­er i vec­kan: mån­da­gar kl 17– 18.45 i Tens­ta bib­li­o­tek och tors­da­gar 16.30–18.30 i Tens­ta konst­hall. Ing­en för­an­mä­lan krävs och det är gra­tis. Bjud med dig di­na vän­ner och kom!

Cy­ke­l­o­ri­en­te­ring

Nu finns kon­trol­ler­na på plats för årets Cy­kel­kul­turtrim. Hit­ta 30 kon­trol­ler i Jär­fäl­la, Sol­len­tu­na, Upp­lands Väs­by och Ro­sers­berg och var med och täv­la om en cy­kel och pre­sent­kort. Du har he­la som­ma­ren på dig. Kart­pa­ket finns att kö­pa bl a hos Flinks Cy­kel & Sport, Kista­gång­en 2. Arr: Cy­kel­främ­jan­det. Mer in­for­ma­tion finns på www.cy­kelfram­jan­det.se/nor­rort

Med re­ser­va­tion för even­tu­el­la änd­ring­ar.

Skic­ka in di­na eve­ne­mangstips se­nast 14 da­gar in­nan eve­ne­mang­et äger rum så kom­mer de med i tid­ning­en (i mån av plats). Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att re­di­ge­ra tex­ter­na.

FO­TO: AKAL­LA 4H-GÅRD

NA­TIO­NAL­DA­GEN. Akal­la 4H-gård ar­ran­ge­rar en pa­rad bakom häst och vagn från Kis­ta torg till Akal­la by på na­tio­nal­da­gen den 6 ju­ni kl 11.45.

30 MAJ. Vi träf­fas och pra­tar om Dröm­fa­kul­te­ten av Sara Strids­berg kl 18.00–19.30 på Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.