HUSBYFESTIVALEN – SUC­CÉ ÄVEN I ÅR

Hus­by­fes­ti­va­lens or­ga­ni­sa­tö­rer ha­de tur med väd­ret även i år. Trots att om­bygg­na­den av cent­rum in­te är klar så blev det fest. I strå­lan­de sol­sken fanns det nå­got för al­la – mat, mu­sik och Babb­lar­na för de yngs­ta.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@ di­rekt­press.se

Men den som le­ta­de ef­ter chi­lens­ka pi­ro­ger, em­pa­na­das, blev ut­an i år.

Det störs­ta drag­plåst­ret för de all­ra yngs­ta var Babb­lar­na, som är en teck­nad se­rie. Babb­lar­na är små fi­gu­rer, som med lek hjäl­per bar­nens ti­di­ga språk­ut­veck­ling. Se­ri­en sänds på SVT och finns även som böc­ker.

– De ru­i­ne­rar oss, suc­ka­de en mam­ma, böc­ker­na är dy­ra. Men bar­nen äls­kar dem.

Tor­get ut­an­för tun­nel­ba­nan var som en en­da stor re­stau­rang. Mat från oli­ka de­lar av värl­den och sam­ti­digt upp­trä­dan­de på den lil­la sce­nen. I ett hörn sål­des chur­ros, fri­te­ra­de bak­verk dop­pa­de i soc­ker el­ler cho­klad. Men den som le­ta­de ef­ter chi­lens­ka pi­ro­ger, em­pa­na­das, blev ut­an i år.

– Ja, al­la frå­gar ef­ter dem, sa­de Vi­vi­va­na Ber­nal, som sköt­te fri­te­ring­en av chur­ros. Men jag fick in­te till­stånd att säl­ja pi­ro­ger i år och jag vet in­te var­för.

Li­te läng­re bort, åt Nor­ge­ga­tan till, fanns hopp­mat­ta och hoc­key­rink för rullskrid­skor. Där fanns ock­så ett gi­gan­tiskt hjul, som du kun­de spän­nas fast i och snur­ras runt. För­e­ning­sam, den ihär­di­ga or­ga­ni­sa­tion som för­sö­ker sam­la Hus­bys al­la för­e­ning­ar, ha­de ett

bord och bred­vid satt Akal­las fri­märks­klubb.

Sam­ti­digt som fes­ti­va­len drog igång in­vig­des de nya mu­ral­mål­ning­ar­na in­ne i Hus­by träff, som nu­me­ra he­ter Fol­kets Hus­by. Inga Har­nesk var den som höll i sax­en när ban­det skul­le klip­pas och hon höll även fest­ta­let.

– Man bru­kar sä­ga att stäm­ning­en sit­ter i väg­gar­na och vi satt kanske 20–30 år i det gam­la hu­set, som vi in­te vil­le läm­na, vi till och med oc­ku­pe­ra­de det. Men vi kom hit och vi har ta­git med oss stäm­ning­en och satt upp den på väg­gar­na.

Det skå­la­des, in­te i skum­pa, ut­an i frukt­saft. Sam­ma sort som finns av­bil­dad på en av väg­gar­na, som ”na­tio­nal­dryck” för Hus­by.

Ut­an­för Svens­ka kyr­kan var det lopp­mark­nad och fle­ra av de po­li­tis­ka par­ti­er­na ha­de si­na bord ut­an­för Fol­kets Hus­by. Hy­res­gäst­för­e­ning­en fanns på plats och Kul­tur­sko­lan li­kaså.

Ja, näs­tan al­la var där.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

HUSBYFESTIVALEN. Tan Ali­ci, till hö­ger, ar­be­tar i van­li­ga fall på ung­doms­går­den i Rin­ke­by. Men un­der Husbyfestivalen satt han och pra­ta­de med Zey­nep Tu­ran, hans kusins far­mor.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

BABB­LAR­NA. Ja­mi­lah och Ja­mad Ki­rih, från Rin­ke­by, vän­ta­de på att Babb­lar­na skul­le upp­trä­da på sce­nen un­der Husbyfestivalen.

KUSINFARMOR. Tan Ali­ci ar­be­tar i van­li­ga fall på ung­doms­går­den i Rin­ke­by. Men un­der Husbyfestivalen satt han och pra­ta­de med Zey­nep Tu­ran, hans kusins far­mor.

CHUR­ROS. Vi­vi­a­na Ber­nal fick in­te säl­ja chi­lens­ka pi­ro­ger un­der årets Hus­by­fes­ti­val. Många frå­ga­de var­för och var be­svik­na. Istäl­let sål­des hon chur­ros.

SNURRIGT. Den som vil­le kun­de få kän­na hur det känns att snurra runt, runt, runt...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.