BK Jär­va tap­par unga bas­ket­ta­lang­er

Vi i Kista - - SPORT - FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

De­bo­ra Alem var ton­gi­van­de i svens­ka la­get un­der U16-EM i Skopje och hen­nes och fle­ra BK Jär­va­kom­pi­sars suc­cé kan bli sports­ligt kost­sam för mo­der­klub­ben. De­bo­ra är en av fy­ra ta­lang­er som gått till AIK.

sjua i B-EM i basket för 16-åring­ar. La­get gick till slut­spel om grupptvåa ef­ter Gre­kland, där­ef­ter tog det tvär­stopp mot Dan­mark, 43–60. Dans­kor­na blev så små­ning­om slutseg­ra­re me­dan svens­kor­na av­slu­ta­de mäs­ter­ska­pet med

Sve­ri­ge slu­ta­de

att be­seg­ra Bosni­en och Her­ce­go­vi­na i kam­pen om sjun­de plats.

De­bo­ra Alem gjor­de stort av­tryck. Jär­vatje­jen ingick i Sve­ri­ges start­fem­man, till­hör­de de som fick mest spel­tid i var­je match och top­pa­de fle­ra in­ter­na lis­tor: flest re­tu­rer, flest as­sist och hon var näst bäst sett till ef­fek­ti­vi­tet.

– Hon var en av de bätt­re, ab­so­lut, sä­ger for­ne BK Jär­vacoachen Rid­wan Chowd­hu­ry. Jag tyc­ker än­då att hon kun­de va­rit li­te mer ag­gres­siv of­fen­sivt.

”Rid­de” ska kom­man­de sä­song va­ra as­si­ste­ran­de trä- na­re i AIK. Till AIK går även De­bo­ra samt Jär­va­kam­ra­ter­na Ma­ri Chowd­hu­ry, Se­si­na Ka­h­say och Kenya Clark. Kvar­tet­ten är i förs­ta hand ak­tu­ell för AIK:s re­serv-och ut­veck­lings­lag i nor­ra bas­ke­tet­tan.

går bas­ket­pro­gram­met på Sol­na gym­na­si­ums och är en­ligt Rid­de ”till­räck­ligt bra för att ta chan­sen att spe­la hög­re upp”.

– Om vi i vå­ras ha­de kva­lat upp i di­vi­sion 1 ha­de det va­rit ett sätt att be­hål­la tje­jer­na i Jär­va. Nu blev det in­te så och i Jär­va har vi all­tid för­sökt att se till spe­la­rens bäs­ta, det har va­rit en röd tråd i klub­ben.

– Och vill spe­lar­na gå till­ba­ka finns all­tid BK Jär­va och det är inga ”hard fe­e­lings”, sä­ger Rid­wan Chowd­hu­ry.

”I Jär­va har vi all­tid för­sökt att se till spe­la­rens bäs­ta.”

Al­la fy­ra

Jon­ny An­ders­son SUC­CÉ. De­bo­ra Alem gjor­de ett bra EM och nu läm­nar hon Jär­va för hård­sat­san­de AIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.