”BABBIS” FYL­LER 65 ÅR

Cha­ra­lam­pos ”Babbis” Fa­ni­a­dis är en känd pro­fil in­om Akro­po­lis IF. Kista­bon som fann ett pa­ra­dis i för­e­nings­li­vet när han kom till Sve­ri­ge från Gre­kland fyl­ler 65 den 11 sep­tem­ber.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son

Kista­bon Cha­ra­lam­pos ”Babbis” Fa­ni­a­dis har va­rit ord­fö­ran­de i Akro­po­lis IF i tre om­gång­ar och to­talt 23 år. I fö­del­se­dags­in­ter­vjun be­rät­tar han om flyt­ten till ”pa­ra­di­set” i Sve­ri­ge, om li­vet och för­e­nings­li­vet.

Cha­ra­lam­pos Fa­ni­a­dis föd­des i Gre­kland och väx­te upp i Thes­sa­lo­niki med si­na för­äld­rar och två brö­der. Men när han vid 18 års ål­der ne­ka­des att stu­de­ra på uni­ver­si­tet kän­de han sig tvung­en att läm­na Gre­kland för Sve­ri­ge. Hans då­va­ran­de hem­land var vid den här ti­den en dik­ta­tur och med hans fa­miljs v äns te r b a k - grund tillät in­te re­ge­ring­en ho­nom att stu­de­ra vidare.

– Det var ing­et lätt be­slut att läm­na, men det är fort­fa­ran­de det bäs­ta be­slut som jag har fat­tat. Den 13 april 1971 kom jag till cen­tral­sta­tio­nen i Stock­holm och jag har va­rit i Sve­ri­ge se­dan dess, sä­ger Cha­ralom­pos Fa­ni­a­dis.

I dik­ta­tu­rens Gre­kland var det knap­past fritt att bil­da en för­e­ning ut­an re­ge­ring­ens in­fly­tan­de. Där­för var en­tu­si­as­men stor när han i Sve­ri­ge upp­täck­te att han kun­de med­ver­ka fritt i oli­ka för­e­ning­ar och ta del av de­mo­kra­tin.

– Det var ett pa­ra­dis, sä­ger Cha­ra­lam­pos Fa­ni­a­dis.

”Babbis”

har ett stort sam­hälls­en­ga­ge­mang och har va­rit ak­tiv i fle­ra oli­ka för­e­ning­ar. Mest känd är han dock för sitt ar­be­te med Akro­po­lis IF där han va­rit ord­fö­ran­de i 23 år i tre oli­ka se­jou­rer. Det han kän­ner star­kast för är den so­ci­a­la bi­ten och att med hjälp av fotboll och för­e­ning­en er­bju­da ung­do­mar nå­got. – A-la­get är skylt­fönst­ret. Men det är i ung­doms­verk­sam­he­ten vi har gjort de verk­li­ga in­sat­ser­na med att räd­da folk från kri­mi­na­li­tet och knark, sä­ger han och tilläg­ger att han ibland träf­fat folk som på ett upp­skat­tan­de vis på­min­ner om vad Akro­po­lis be­tytt för dem.

Cha­ra­lam­pos Fa­ni­a­dis me­nar ock­så att det in­te en­bart är vik­tigt för ung­do­mar­na att in­te ham­na snett i li­vet, ut­an ock­så att de kan bli för­lo­ra­de re­sur­ser för Sve­ri­ge.

– Sve­ri­ge är ett li­tet land som in­te har råd att tap­pa en en­da unge till kri­mi­na­li­tet och dro­ger.

Han sä­ger ”vi” när han ta­lar om in­sat­ser in­om för­e­nings­li­vet för att be­to­na att det är många som gör det möj­ligt att dri­va en för­e­ning som Akro­po­lis och hjäl­pa ung­do­mar.

– Jag vill hyl­la al­la ledare i al­la för­e­ning­ar, sä­ger han.

Han är fort­fa­ran­de en­ga­ge­rad i för­e­nings­li­vet, även om han in­te är li­ka ak­tiv som när han ar­be­ta­de som mest. Han har än­nu in­te gått helt i pen­sion yr­kes­mäs­sigt, ut­an vi­ka­ri­e­rar ibland som lä­ra­re.

– Det är inga 60–70 tim­mar läng­re, sä­ger han.

När han nu fyl­ler 65 år är det ing­et som be­kym­rar ho­nom.

– Li­vet är vad man gör det till. Visst kan krop­pen sä­ga ifrån ibland, men i skal­len och hjär­tat kän­ner jag mig in­te så gam­mal.

Sve­ri­ge är ett li­tet land som in­te har råd att tap­pa en en­da unge till kri­mi­na­li­tet och dro­ger.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

FRUN. Cha­ra­lam­pos Fa­ni­a­dis och hans fru i yng­re da­gar av­bil­da­de på en tav­la hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.