Eid al-ad­ha fi­ra­des i Eg­ge­by

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

I sam­band med mus­li­mer­nas sto­ra hög­tid Eid al-ad­ha an­ord­na­des en stor fest på Eg­ge­by gård. Där fanns så­väl ka­ru­sel­ler och rutsch­ka­nor, som po­li­tisk de­batt.

– Vi vill till­sam­mans öka trygg­he­ten i om­rå­det, sa­de Ah­med Ka­boo­le, sam­ord­na­re för So­ma­lis­ka ung­doms­för­bun­det i Sve­ri­ge och an­sva­rig för fes­ten.

– Val­del­ta­gan­de här i om­rå­det är lågt och näs­ta år är det val. Vi vill in­for­me­ra om det, sa­de Ah­med Ka­boo­le. Så vi tänk­te att vi ord­nar en fest för bar­nen, då kommer ock­så för­äld­rar­na hit.

Un­der ef­ter­mid­da­gen an­ord­na­des även en de­batt med lo­ka­la po­li­ti­ker.

– Vi har bju­dit in al­la par­ti­er, för­u­tom Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, sa­de Ah­med Ka­boo­le. Fle­ra lo­ka­la po­li­ti­ker med so­ma­liskt ur­sprung är här.

Den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten i Stock­holm S, MP, V och FI, ha­de re­pre­sen­tan­ter på plats. Op­po­si­tio­nen ute­blev. De­bat­ten hand­la­de om Jär­va, om lo­kal or­ga­ni­se­ring och hur kvin­nors in­fly­tan­de ska stär­kas. Dess­utom dis­ku­te­ra­des ris­ken att de 14 stads­dels­nämn­der­na cent­ra­li­se­ras till hälf­ten så många ef­ter näs­ta års val. Det var So­ma­lis­ka ung­doms­för­bun­det i Sve­ri­ge, som till­sam­mans med ABF Stock­holm och So­ma­lis­ka för­äld­ra­för­e­ning­en i Tens­ta och Hjuls­ta, an­sva­ra­de för fa­mil­je­fes­ten. Men även Ar­ri­va buss­bo­lag fanns på plats på Eg­ge­by gård.

– Ja, vi vill vara med där det hän­der, sa­de Henrik Skogh, tra­fik­chef på Ar­ri­va. Vi vill sy­nas i om­rå­det och många av vå­ra chauf­fö­rer bor här.

Se­na­re på kväl­len blev det ar­tistupp­trä­dan­den. En dans­grupp från Mal­mö var där och den som drog mest folk var Ali Dhaan­to, som är en världs­stjär­na in­om den so­ma­lis­ka folk­mu­si­ken.

I la­dan sål­des mat, som en re­stau­rang från Akal­la stod för.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

DANS. Fö­re själ­va fes­ten un­der Eid al-ad­ha drog i gång dan­sa­de tre tje­jer so­ma­lisk dans för när­va­ran­de press. .

DE­BATT. Ifrah-Deg­mo Mo­ha­med (V) var med på Eg­ge­by gård 2017. Un­der ef­ter­mid­da­gen del­tog lo­ka­la po­li­ti­ker i en de­batt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.