Pre­miär för Or­tens bäs­ta po­et

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Nu har täv­ling­en Or­tens bäs­ta po­et 2017 dra­git igång.

Han­na Ja­ma och Fay­sa Id­le blev de förs­ta två po­e­ter­na som gick vidare till den sto­ra fi­na­len i Rin­ke­by i no­vem­ber.

I ett mer än full­satt Tens­ta träff täv­la­de nio po­e­ter mot varand­ra. Reg­ler­na är enk­la, po­e­ter­na täv­lar med tex­ter de har skri­vit själ­va.

De får tre mi­nu­ter och 9 se­kun­der på sig var­je gång och de får in­te an­vän­da nå­gon rek­vi­si­ta på scen. Var­je täv­lan­de fram­trä­der två gång­er.

I publi­ken ha­de tre ju­rygrup­per slump­mäs­sigt valts ut och två ju­rygrup­per be­står av eta­ble­ra­de rap­pa­re och po­e­ter. Ef­ter var­je fram­trä­dan­de de­la­des po­äng ut, som se­dan räk­na­des sam­man. Sex po­äng var god­känt och tio fan­tas­tiskt. Att de­la ut nol­lor var in­te tillå­tet.

– Ni får in­te ap­plå­de­ra un­der själ­va fram­trä­dan­det, för­kla­ra­de Me­lo­dy Fars­hin, som var kväl­lens kon­fe­ren­ci­er. Men ni kan knäp­pa med fing­rar­na, när ni hör nå­got som ni tyc­ker är bra.

Täv­ling­en in­led­des av en ”ka­libre­rings­po­et”, som va­rit med ti­di­ga­re.

– Så att ni kan för­hål­la er till vad som är bra el­ler in­te.

För fle­ra av de täv­lan­de var det en ny upp­le­vel­se att upp­trä­da på scen, in­för sä­kert 600 per­so­ner. Tens­ta träff var fullt till brist­nigs­grän­sen.

– Shoo Tens­ta, jag är fett ner­vös, sa­de Emil, en av de förs­ta täv­lan­de på scen.

Hans förs­ta bi­drag var en hyll­ning till kvin­nan. ” Vi var al­la från bör­jan en XX-cell.”

Fay­sa Id­les förs­ta bi­drag hand­la­de om or­ten, om barn­do­mens kom­pi­sar som

bli­vit tungt kri­mi­nel­la.

– Vak­na upp syst­rar och brö­der, är det så här vi vill le­va vå­ra liv?

Den sista av de nio täv­lan­de, Han­na Ja­ma, väck­te

publi­kens en­tu­si­asm. Hen­nes te­ma var ”bac­ka vå­ra syst­rar” och hon blan­da­de otvung­et svens­ka, eng­els­ka och ara­bis­ka.

Han­na Ja­ma var ock­så den som vann den förs­ta del­täv­ling­en i Or­tens bäs­ta po­et. Tvåa kom Fay­sa Id­le. Bå­da två täv­lar vidare i fi­na­len i Rin­ke­by i no­vem­ber.

”Vak­na upp syst­rar och brö­der, är det så här vi vill le­va vå­ra liv?”

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

OR­TENS BÄS­TA PO­ET 2017. Förs­ta del­täv­ling­en i Tens­ta träff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.