Nå­gon som lyss­nar

Vi i Kista - - NYHETER -

Jär­va ung­domsmot­tag­ning kan er­bju­da sam­tal, tes­ter och stöd, men många ung­do­mar kän­ner in­te till verk­sam­he­ten. Sär­skilt ny­an­län­da ung­do­mar kan vara svå­ra att nå. Där­för har en in­for­ma­tions­film spe­lats in på bib­li­o­te­ket i Kis­ta, i Kis­ta gal­le­ria och på Jär­va ung­domsmot­tag­ning.

Fil­men he­ter ”Nå­gon som lyss­nar på dig” och finns på fle­ra språk; svens­ka, per­sis­ka, da­ri, so­ma­lis­ka och tig­rin­ja. Fil­men är tre mi­nu­ter lång och finns på Youtu­be. Ung­domsmot­tag­ning­ar­na är ett sam­ar­be­te mel­lan Stock­holms läns lands­ting och Stock­holms stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.