Re­kord­många som­mar­jobb

Vi i Kista - - NYHETER -

An­ta­let ung­do­mar mel­lan 16 och 19 år som som­mar­job­ba­de via Stock­holm stad var re­kord­stort i år. Flest som­mar­jobb ska­pa­des i Rin­ke­by/Kis­ta, Spånga/Tens­ta och Enske­de/ Års­ta/Van­tör, med drygt tu­sen jobb i re­spek­ti­ve stads­del. To­talt fick 8500 ung­do­mar jobb, vil­ket är un­ge­fär 300 fler än för­ra året.

– Vi vet hur vik­tigt det förs­ta job­bet är för att ti­digt ska­pa ett steg in på ar­bets­mark­na­den för unga, att man bör­jar byg­ga er­fa­ren­he­ter och får tes­ta på oli­ka yr­ken, sä­ger Mir­ja Rä­i­hä (S) i ett press­med­de­lan­de. Mir­ja Rä­i­hä är ar­bets­mark­nad- och id­rotts­bor­gar­råd un­der ti­den Emi­lia Bjuggren är för­äld­ra­le­dig.

BORGARRÅD. Mir­ja Rä­i­hä (S) er­sät­ter Emi­lia Bjuggren som ar­bets­mark­nads- och id­rotts­bor­gar­råd, när Bjuggren är för­äld­ra­le­dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.