Ma­te­ma­ti­ker och ny­bli­ven ka­to­lik fyl­ler 50 år

Ma­te­ma­ti­kern och den re­la­tivt ny­bliv­na ka­to­li­ken Da­vid Sund­gren blev Akal­la­bo för någ­ra år se­dan när hans yr­ke tog ho­nom hit. Den 29 sep­tem­ber fyl­ler 50 år.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son

Da­vid Sund­gren väx­te upp på Kruk­ma­kar­ga­tan på Sö­der­malm. I sko­lan var det in­te helt själv­klart om han skul­le väl­ja en ma­te­ma­tisk el­ler en hu­ma­nis­tisk lin­je i sitt liv. Till var­dags nju­ter han gär­na av konst och kultur, men yr­kes­mäs­sigt blev det ma­te­ma­tik till slut.

– Jag bör­ja­de stu­de­ra ma­te­ma­tik i Uppsa­la och stu­de­ra­de så länge stu­di­e­med­len räckte, sä­ger Da­vid Sund­gren.

Han ha­de en pe­ri­od ef­ter stu­di­er­na då han un­der­vi­sa­de bland an­nat på gym­na­si­e­ni­vå och på Kom­vux. Men må­let var all­tid att få un­der­vi­sa på uni­ver­si­tets­ni­vå. Han jäm­för gym­na­sie­lä­rar­ar­be­tet med att va­ra uni­ver­si­tets­lä­ra­re och trivs bätt­re med att fo­ku­se­ra på att lä­ra ut i un­der­vis­ning­en.

– På gym­na­si­et är man ock­så po­lis och so­ci­al­ar­be­ta­re, sä­ger han li­te halvt på skämt, halvt på all­var.

Ef­ter att ha un­der­vi­sat tolv år på hög­sko­lan i Gäv­le blev han 2012 uni­ver­si­tets­lek­tor på in­sti­tu­tio­nen för da­ta- och system­ve­ten­skap vid Stock­holms uni­ver­si­tet. Det är en av­del­ning be­lä­gen i Kis­ta, då pas­sa­de Da­vid ock­så på att flyt­ta till Akal­la.

– Jag bå­de fors­kar och un­der­vi­sar, sä­ger Da­vid.

2011 fick li­vet en ny vänd­ning för Da­vid. Han blev ka­to­lik ef­ter att ha över­ty­gats om att myc­ket var vac­kert och rim­ligt i tron, men det har va­rit på gång länge att det skul­le bli ka­to­li­cis­men.

– Jag har va­rit en sö­ka­re. Jag ha­de en pe­ri­od på tio år när jag gick i ka­tols­ka mäs­san, sä­ger Da­vid Sund­gren.

Han gil­lar ock­så den in­tel­lek­tu­el­la de­len av ka­to­li­cis­men och den konst och lit­te­ra­tur som ska­pats av ka­to­li­ker.

– Det finns en ri­ke­dom i den ka­tols­ka tra­di­tio­nen, me­nar Da­vid. Den 29 sep­tem­ber fyl­ler han 50 år. – Det är in­te så om­väl­van­de, men en på­min­nel­se om att jag in­te är så ung läng­re.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

JUBILAR. Da­vid Sund­gren fyl­ler 50 den 29 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.