ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

... star­ta­de ABF kur­ser och fö­re­läs­ning­ar i Tens­ta träff. De vil­le byg­ga fram­tids­tro, ska­pa möj­lig­he­ter för folk att or­ga­ni­se­ra sig och ta mak­ten över si­na liv, be­rät­ta­de Selu­ah Al­saa­ti på ABF Stock­holm i Jär­va. Nu finns in­te kurs­verk­sam­he­ten på Tens­ta träff kvar. ”Men det finns ett fan­tas­tiskt stort en­ga­ge­mang hos ung­do­mar i Jär­va. Un­der det här året har vi kun­nat va­ra med och bac­ka allt från fil­moch mu­sik­pro­duk­tion till or­ga­ni­se­ring kring fe­mi­nism och an­ti­ra­sism”, sä­ger hon nu.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.