Folktandvården stäng­er i Tens­ta?

Vi i Kista - - NYHETER - FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

Det finns risk att Folktandvården i Tens­ta stäng­er.

– Men ing­et är sä­kert än­nu, be­to­nar Saei­deh So­li­ma­ni, kli­nik­chef för Folktandvården i Tens­ta och Rin­ke­by. Be­slu­tet fat­tas i slu­tet av sep­tem­ber.

att tand­lä­kar­mot­tag­ning­en på Tensta­gång­en 18 kanske mås­te slå igen är att det rå­der brist på er­fa­ren per­so­nal.

– Vi har väl­digt svårt att re­kry­te­ra er­far­na tand­lä­ka­re till Tens­ta, sä­ger Saei­deh So­li­ma­ni. Vi har käm­pat i fle­ra år med det. Som lä­get är nu kan vi in­te sä­ker­stäl­la pa­ti­ent­sä­ker­he­ten.

Den se­nas­te ti­den har tre tand­lä­ka­re sagt upp sig och ska öpp­na eg­na mot­tag­ning­ar.

– Det är ba­ra nyutex­a­mi­ne­ra­de tand­lä­ka­re som sö­ker sig till oss. Så fort de har fått er­fa­ren­het slu­tar de. Vi har gjort allt vi kan för att få be­hål­la vår per­so­nal.

Nå­gon brist på pa­ti­en­ter rå­der in­te, tvärtom. Be­ho­vet av tand­läkar­vård är stort bå­de i Rin­ke­by och Tens­ta.

– Det är of­ta väl­digt kom­pli­ce­ra­de fall, och jag kan in­te lå­ta en oer­fa­ren tand­lä­ka­re fat­ta svå­ra be­slut. Vi mås­te ha er­far­na be­hand­la­re.

An­led­ning­en

till

finns sär­skil­da pre­ven­tions­pro­gram för tand­häl­san bland barn, med re­gel­bund­na un­der­sök­ning­ar och flu­or­skölj­ning i sko­lor­na.

– Men det är fort­fa­ran­de myc­ket stor skill­nad mel­lan bar­nen i Rin­ke­by och Tens­ta, jäm­fört med bar­nen i

I Jär­va

OVISST. I slu­tet av sep­tem­ber fat­tas be­slu­tet om Folktandvården i Tens­ta ska stäng­as el­ler in­te. Tä­by, kon­sta­te­rar Saei­deh So­li­ma­ni.

Det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet bland barn kom­mer in­te att på­ver­kas. In­te hel­ler de vux-

na pa­ti­en­ter­nas tand­vård. Om mot­tag­ning­en stängs i Tens­ta, får de be­hand­ling på nå­gon an­nan av Folk­tand­vår­dens kli­ni­ker.

– Det är själv­klart att vi välkomnar al­la vå­ra kun­der till Rin­ke­by. Men de flyt­tas in­te dit au­to­ma­tiskt. Pas­sar det bätt­re att gå till ex­em­pel i Spånga, Väl­ling­by el­ler Kis­ta går det gi­vet­vis li­ka bra.

”Som lä­get är nu kan vi in­te sä­ker­stäl­la pa­ti­ent­sä­ker­he­ten.”

idag ar­be­tar i Tens­ta kom­mer att flyt­tas till Rin­ke­by. Om kli­ni­ker­na slås sam­man.

– Om bäg­ge kli­ni­ker­na finns på sam­ma fy­sis­ka plats blir det lät­ta­re att säk­ra till­gång­en på er­far­na hand­le­da­re till de nya tand­lä­kar­na. Då kan vi sä­ker­stäl­la att in­vå­nar­na i Tens­ta och Rin­ke­by får vård av hög kva­li­tet.

Kerstin Gustafs­son

Per­so­na­len som

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.