Ko­lo­ni­för­e­ning­en kal­lar till ex­tra­mö­te

Vi i Kista - - NYHETER - FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

Den 23 sep­tem­ber har Hus­by Gårds Ko­lo­ni­för­e­ning kal­lat till ett ex­tra för­e­nings­mö­te. Det finns en en­da punkt på dag­ord­ning­en: att ute­slu­ta Liz­zie Nord­ling.

vi vill in­for­me­ra om vad som hänt un­der årens lopp, sä­ger Chan­chai Sa­wangp­haew, ord­fö­ran­de i för­e­ning­en.

Vi skrev i som­ras om Liz­zie Nord­ling, som ef­ter 26 år som med­lem skul­le av­hy­sas från si­na ko­lo­ni­lot­ter i Hus­by Gårds Ko­lo­ni­för­e­ning. Av­ta­let mel­lan den en­skil­de och för­e­ning­en har i det här fal­let kun­nat sä­gas upp ut­an att skäl anges.

– Ja,

Men kan ni be­slu­ta om ute­slut­ning på ett för­e­nings­mö­te? Krävs det in­te ett ex­tra års­mö­te för att gö­ra det?

– Vi ska be­hand­la frå­gan, sä­ger Chan­chai Sa­wangp­haew, men be­slu­tet kan in­te fat­tas för­rän på års­mö­tet näs­ta år.

Ef­ter en lång rätts­lig pro­cess ha­de do­men från Högs­ta Dom­sto­len vun­nit la­ga kraft, och den 23 au­gusti kom Kro­no­fog­den och verk­ställ­de be­slu­tet. Men av­hys­ning­en är in­te verk­ställd.

– Frå­gan har bli­vit så in- SLU­TET. Den 23 au­gusti kom Kro­no­fog­den och verk­ställ­de be­slu­tet. Men av­hys­ning­en är in­te verk­ställd.

fek­te­rad, sä­ger Chan­chai Sa­wangp­haew. Vå­ra med­lem­mar bör­jar tyc­ka att det är job­bigt, hon an­kla­gar al­la för för­tal, in­trång, stöl­der och så vi­da­re.

är ett av Liz­zie Nord­lings ju­ri­dis­ka om­bud. Hon me­nar att Liz­zie ald­rig har haft en chans att be­mö­ta an­kla­gel­ser­na.

– Hon av­hy­ses ef­ter en dom­stols­pro­cess där inga skäl har an­gi­vits. Ur de­mo­kra­tisk syn­punkt är det för-

Carola The­lin

kast­ligt. Liz­zie Nord­lings en­da chans är att med­lem­mar­na i för­e­ning­en tar sitt för­nuft till fånga och änd­rar be­slu­tet.

Liz­zie Nord­ling me­nar att hon har tra­kas­se­rats un­der fle­ra år. Nu hop­pas hon att många med­lem­mar kom­mer till mö­tet.

– Jag har ut­satts för mob­bing, sä­ger hon, re­na häx­jak­ten. Det är vik­tigt att med­lem­mar­na tar ställ­ning, sam­ma sak kan hän­da dem.

Kerstin Gustafs­son

”Det är vik­tigt att med­lem­mar­na tar ställ­ning, sam­ma sak kan hän­da dem.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.