MER Le­o­nor An­tu­nes

Vi i Kista - - KULTUR -

■ LE­O­NOR An­tu­nes (1972) är från Lis­sa­bon. Hon stu­de­ra­de på Lis­sa­bons te­a­ter- och film­sko­la och the Facul­ty of Fi­ne Arts vid Lis­sa­bons uni­ver­si­tet. Hon bor och ver­kar i Ber­lin. Le­o­nor An­tu­nes har haft se­pa­ra­tut­ställ­ning­ar över he­la värl­den. Hen­nes svä­van­de verk som vi­sas på årets konst­bi­en­nal i Venedig till­hör ett av de mest om­ta­la­de.

■ UT­STÄLL­NING­EN på Tens­ta konst­hall be­står av fle­ra verk, som re­fe­re­rar till er­kän­da, men bort­glöm­da, kvinn­li­ga form­gi­va­re som Ei­leen Grey, Char­lot­te Per­ri­and och Gre­ta Gross­man. Mo­der­nis­tis­ka möb­ler, ar­ki­tek­to­nis­ka de­tal­jer och rit­ning­ar har in­spi­re­rat till en se­rie in­stal­la­tio­ner.

■ UT­STÄLL­NING­EN ”Discre­pan­ci­es with G.G.” vi­sas till den 24 sep­tem­ber.

HANT­VERK. Le­o­nor An­tu­nes skulp­tu­rer är av mäs­sing, lä­der, rep och trä.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.