Häs­ta gårds fram­tid dis­ku­te­ra­des på mö­te

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Vad som ska hän­da med Häs­ta gård i fram­ti­den är fort­fa­ran­de oklart. För­ra lör­da­gen sam­la­des fle­ra en­ga­ge­ra­de män­ni­skor i Hus­by konst­hall för att dis­ku­te­ra vad som bör ske. I cent­rum stod ett med­bor­gar­för­slag om stads­od­ling som ska ge fle­ra po­si­ti­va ef­fek­ter.

Stock­holms stad har be­slu­tat att av­slu­ta ar­ren­de­kon­trak­tet på Häs­ta gård med Na­tur­skog AB när av­ta­let går ut sista de­cem­ber i år. Nu är frå­gan vad som ska hän­da se­dan. I ett med­bor­gar­för­slag fö­reslås att ide­el­la för­e­ning­ar, koo­pe­ra­tiv och små­fö­re­ta­ga­re ska få ar­ren­de­ra 1-2 hek­tar mark var­de­ra för grön­saks­od­ling­ar som en del av går­dens fram­tid.

Det nämns fle­ra sa­ker kopp­lat till od­ling i för­sla­get. Man vill bland an­nat be­dri­va ex­pe­ri­men­tell od­ling som forsk­ning, grön­sa­ker som od­las ska kun­na le­ve­re­ras till skol- och om­sorgskök, med od­ling som mitt­punkt kan det fun­ge­ra som språk­trä­ning för ny­an­län­da och od­ling kan även fun­ge­ra som ar­bets­trä­ning, Men det ska ock­så fun­ge­ra som en na­tur­lig mö­tes­plats

för al­la som bor här och od­lar. Ani­ta Karp är en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na och har bott i Akal­la i 30 år. De som ta­git ini­ti­a­tiv till för­sla­get tryc­ker bå­de på mil­jö­mäs­si­ga vins­ter med att Stock­holm ökar sin själv­för­sörj­ning och för den so­ci­a­la bi­ten.

– Jag minns när det gick att kö­pa eko­lo­gis­ka grön­sa­ker och po­ta­tis på Häs­ta gård. Man träf­fa­de ock­så folk från he­la värl­den, sa­de Ani­ta Karp in­för åhö­rar­na.

På plats var ock­så Bo­dil Ham­mar­berg från Tra­fik­kon­to­ret på Stock­holms stad. Bå­de Ani­ta Karp och Bo­dil Ham­mar­berg är över-

ens om att Häs­ta gård be­hö­ver rustas upp. Om idéer­na från Ani­ta Karp och hen­nes me­nings­frän­der om stads­od­ling får ge­hör är in­te klart, men Bo­dil Ham­mar­berg var po­si­tiv till det hon hör­de.

– Jag tyc­ker det lå­ter in­tres­sant, sä­ger Bo­dil Ham­mar­berg.

Un­der mö­tet dis­ku­te­ra­des ock­så fle­ra and­ra fram­tids­frå­gor som be­rör Jär­va­fäl­tet. Bland an­nat lyf­tes syn­punk­ter be­grav­nings­plat­sen vid Disc­golf­ba­nan och om För­bi­fart Stock­holm.

– Man har in­te frå­gat folk som bor här vad de tyc­ker

om För­bi­far­ten, sa­de åhö­ra­ren Joakim Larsson un­der den öpp­na dis­kus­sio­nen.

Jonas Carlsson

FO­TO: JONAS CARLSSON

SAM­LING. Hus­by konst­hall sam­la­de många.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.