Jär­va di­sc­golf­park kan bli årets park

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jonas Carlsson

Jär­va di­sc­golf­park är en av fem par­ker som kan bli årets park och det är förs­ta gång­en en park från Stock­holm blir no­mi­ne­rad. Äga­ren Mats Löf är för­stås väl­digt glad över no­mi­ne­ring­en.

– Det är fan­tas­tiskt, spe­ci­ellt när man själv ska­pat par­ken med eg­na peng­ar. Det blir dub­belt så stort, sä­ger Mats Löf.

Han har dri­vit ba­nan i över 20 år och un­der årens lopp har myc­ket hårt ar­be­te lagts ner.

– Det lig­ger väl­digt många sköt­sel­tim­mar bakom. Bland di­sc­gol­fa­re är det ock­så en världs­känd park, sä­ger Mats Löf.

Det är El­mia park som väl­jer kan­di­da­ter bland Sve­ri­ges all­män­na par­ker och kyr­ko­går­dar. En­ligt ju­ryn ut­märks al­la fem fi­nal­kan­di­da­ter­na av ett ny­ska­pan­de av att sät­ta park­mil­jön, gröny­tor och häl­so­främ­jan­de ute­mil­jö­er i cent­rum. Mats Löf är ex­tra stolt över no­mi­ne­ring­en med tan­ke på att par­ken har bli­vit vad den bli­vit ut­i­från för­ut­sätt­ning­ar­na.

– Vi har bör­jat från noll. Det var ett sly­om­rå­de som in­te var en park, me­nar han.

De öv­ri­ga no­mi­ne­ra­de par­ker­na är Stads­par­ken i Lund, Strand­par­ken i Kungälv, Bas­ti­onspar­ken i Jön­kö­ping och Har­plinge kyr­ko­gård i Halmstad. Det går att rös­ta på El­via parks hem­si­da in­nan pris­ut­del­ning­en sker den 28 sep­tem­ber i Jön­kö­ping och Mats Löf är själv­sä­ker på vinst.

– Chan­ser­na är sto­ra, tror Mats Löf som ser sin park som unik.

Kri­te­ri­er­na som ju­ryn ut­går från är ro­fylld­het (av­skild­het, re­kre­a­tion), artri­ke­dom, vild­het, rymd (de­sign, ar­ki­tek­tur), all­män­ning (till­gäng­lig­het, för al­la), lust­gård (ut­rym­me för ak­ti­vi­te­ter), cent­rum/fest (eve­ne­mang, at­trak­tio­ner), kul­tur­histo­ria samt sköt­sel och un­der­håll.

FO­TO: MATS LÖF

NO­MI­NE­RAD. Disc­golf­par­ken kan bli årets park

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.