MER Häs­ta gård

Vi i Kista - - NYHETER -

■ DET FINNS 185 hek­tar od­lings­bar mark på Häs­ta gård.

■ MÖ­TET ar­ran­ge­ra­des av Nor­ra Jär­va stads­dels­råd och ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till med­bor­gar­för­sla­get. ■ I MEDBORGARFÖRSLA

GET be­skrivs od­ling­ar­na som en ”ur­ban eko­en­het som vi­lar på del­ta­gar­de­mo­kra­tis­ka och koo­pe­ra­ti­va sty­res- och sama­ra­bets­for­mer”.

■ DET FÖRS­TA ste­get i för­sla­get är att od­lings­för­e­ning­ar som ar­be­tar i eko­no­mis­ka för­e­ning­ar el­ler ide­ellt får ar­ren­de­ra en­he­ter om två hek­tar var­de­ra på Häs­ta gård. Verk­sam­he­ter­na mås­te ar­be­ta ut­i­från ”eko­lo­gis­ka, de­mo­kra­tis­ka och mång­falds­in­rik­ta­de kri­te­ri­er där lo­kal­be­folk­ning­en har bä­ran­de in­fly­tan­de”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.