Ny lag om ka­me­ra­be­vak­ning

Vi i Kista - - NYHETER -

Den nya ka­me­ra­be­vak­nings­la­gen, som trä­der i kraft i maj 2018, innebär öka­de möj­lig­he­ter till ka­me­ra­be­vak­ning, an­ser re­ge­ring­en. Men polisen tyc­ker att den nya la­gen skul­le för­svå­ra de­ras ar­be­te.

– Det finns en över­häng­an­de risk att de 55 ka­me­ror som vi har sökt till­stånd för i Rin­ke­by, Hus­by och Tens­ta in­te skul­le få sit­ta kvar, sä­ger Jo­a­kim Sö­der­ström, vid po­li­sens na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning (NOA) till Svens­ka Dag­bla­det. Just till­stånds­plik­ten be­trak­tar polisen som ett pro­blem. – Ba­ra för att an­sö­ka om till­stånd i Jär­va­om­rå­det har vi lagt må­na­der av ar­be­te på själ­va an­sök­ning­ar­na. Med den nya la­gen kom­mer ad­mi­nist­ra­tio­nen och by­rå­kra­tin nästin­till för­dubb­las, sä­ger Jo­a­kim Sö­der­ström.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

TILL­STÅND. Den nya ka­me­raö­ver­vak­nings­la­gen kri­ti­se­ras av polisen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.