Kurs för unga fil­ma­re

– Vi star­ta­de en för­e­ning med hopp om att gö­ra skill­nad. Sa­ka­riya Hir­si grun­da­de till­sam­mans med sin kom­pis Hun­des­sa Mohammed för­e­ning­en Wel­come 2 Se­cond Chan­ce Child­ren and Youth as­so­ci­a­tion of Swe­den. Nu hål­ler de en film­kurs för unga i Fol­kets Hus­by.

Vi i Kista - - FAMILJ - Kerstin Gustafs­son

– Vi är en ide­ell för­e­ning med ett 30-tal ledare mel­lan 17 och 23 år och un­ge­fär 180 med­lem­mar, sä­ger Sa­ka­riya Hir­si.

Allt började med ett pro­jekt när Sa­ka­riya Hir­si fort­fa­ran­de gick kvar i gym­na­si­et. Det var un­der den tid när flyk­ting­ström­men var som mest in­ten­siv.

– Det var ett pro­jekt i Ung fö­re­tag­sam­het, sä­ger Sa­ka­riya, men jag var in­te in­tres­se­rad av att säl­ja pry­lar. Jag ha­de ar­be­tat som vo­lon­tär och vil­le gö­ra nå­got an­nat.

Idag finns för­e­ning­en i Hud­dinge, Lil­je­hol­men, Fle­mings­berg, Tens­ta och Hus­by. Led­ord för för­e­ning­en är för­änd­ring, sam­man­håll­ning och ge­men­skap.

– Vi började med ett fot­bolls­pro­jekt för att in­te­gre­ra ny­an­län­da. Nu har vi fle­ra and­ra ak­ti­vi­te­ter, oli­ka spor­ter, le­dar­skaps­kur­ser, works­hops, tje­jer har verk­sam­het för tje­jer och en grupp äg­nar sig åt mark­nads­fö­ring. Men just nu har vi en kurs i att gö­ra film.

Film­kur­sen på­går mån­dag- och fre­dags­kväl­lar i Fol­kets Hus­by un­der ett an­tal vec­kor. Kur­sens tolv del­ta­ga­re ska till­sam­mans gö­ra en spel­film på fem mi­nu­ter. De får lä­ra sig att skri­va ma­nus, age­ra som skå­de­spe­la­re, fil­ma, re­di­ge­ra och re­gis­se­ra.

– Vårt mål är att sam­la en grupp fil­ma­re, som gör fil­mer från om­rå­det, sä­ger Sa­ka­riya Hir­si. Fil­men kom­mer att vi­sas här i Fol­kets Hus­by se­na­re i ok­to­ber.

Den här kväl­len är fo­to­gra­fen och fil­ma­ren Fer­nan­do Il­lezca fö­re­lä­sa­re. Han är ur­sprung­li­gen från Hus­by och är den som gjor­de do­ku­men­tä­ren om fot­bollsla­get At­le­ti­co Hus­by. När la­get pre­cis ha­de kom­mit upp i di­vi­sion 5, dö­da­des la­gets bäs­te spe­la­re, Ro­ma­rio. Han blev kniv­hug­gen till döds. Det är en histo­ria som al­la i Hus­by med om­nejd kän­ner till.

Fer­nan­do Il­lezca bör­jar med att frå­ga de när­va­ran­de var­för de är med på kur­sen och vil­ka för­vänt­ning­ar de har.

– Jag vill mest va­ra bakom ka­me­ran

sä­ger Suboj­han Kan­dee­pan, en av del­ta­gar­na. Jag bru­kar fo­to­gra­fe­ra och tar por­trätt på mi­na vän­ner. Yo­na­tan Abcelom vill där­e­mot va­ra fram­för ka­me­ran. – Ja, jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av skå­de­spe­le­ri, men mi­na för­äld­rar vill att jag ska gö­ra nå­got an­nat. Det är förs­ta gång­en för mig och jag vil­le prö­va, in­nan det är för sent.

Pe­ni­el Dag­mawi, som sit­ter bred­vid Yo­na­tan, fö­re­drar att ar­be­ta bakom ka­me­ran.

– Jag kom hit mest för att det ver­ka­de va­ra kul, sä­ger han.

Dil­war Dals­had där­e­mot vet pre­cis vad han vill.

– Jag äls­kar att va­ra fram­för ka­me­ran. Jag kän­ner mig som Brad Pitt! Jag mås­te upp­fyl­la mi­na dröm­mar.

Fer­nan­do Il­lezca be­rät­tar li­te om sig själv och hur hans kar­riär sett ut. Hur han kän­de att han ”in­te ha­de någ­ra ord” och började plug­ga. Ef­ter stu­di­er på uni­ver­si­te­tet gick han re­gi­lin­jen på Dra­ma­tis­ka In­sti­tu­tet. Han började fil­ma Sa­gan om At­le­ti­co Hus­by. Men det var ”upp­förs­bac­ke” he­la ti­den.

– Men så dog Ro­ma­rio, och då blev de på tv in­tres­se­ra­de. De vil­le ha en en­di­men­sio­nell histo­ria, sam­ma histo­ria som vi hör he­la ti­den. Ni vet, den om bror­san som hind­rar syr­ran att gå på bio, el­ler om in­vand­rar­kil­len som träf­far tjej från in­ners­tan.

Fer­nan­do Il­lezca vil­le in­te. Han bröt med pro­du­cen­ten och gjor­de sin egen film.

– Det var ing­en lätt el­ler rak väg, sä­ger han. Men jag vil­le gå min egen väg.

Han lyc­ka­des slut­fö­ra fil­men och den köp­tes se­na­re och vi­sa­des i svt. Ef­ter en stunds dis­kus­sion om bran­schens vill­kor, bör­jar Fer­nan­do Il­lezca lä­ra ut si­na film­kun­ska­per:

– När jag sä­ger bildut­snitt, vad tän­ker ni på då?

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

FILM­KURS. Fil­ma­ren Fer­nan­do Il­lezca fö­re­lä­ser på film­kur­sen för unga i Fol­kets Hus­by.

GRUN­DA­RE. Sa­ka­riya Hir­si är en av grun­dar­na till för­e­ning­en Se­cond chan­ce, som just nu an­ord­nar en film­kurs i Fol­kets Hus­by.

EX­EM­PEL. På film­kur­sen i Fol­kets Hus­by vi­sa­des de­lar ur fil­men Sa­gan om At­le­ti­co Hus­by för fram­ti­da fil­ma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.