”Idrotts­mil­jar­den ger ef­fekt i Hjuls­ta”

På id­rotts­nämn­den i sep­tem­ber be­slu­ta­des att två konst­gräs­pla­ner ska byg­gas på Hjuls­ta BP. Det blir sju­man­napla­ner där vi hop­pas att om­rå­dets unga ska få kän­na svet­ten dry­pa, gläd­je sprit­ta och en­tu­si­as­men sprud­la. Idrotts­mil­jar­den ger ef­fekt och vi so­cia

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ord­fö­ran­de id­rotts­nämn­den

Vi kom­mer att byg­ga två konst­gräs­pla­ner på Hjuls­ta BP på de ti­di­ga­re grus­pla­ner­na.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har till­sam­mans med de and­ra par­ti­er­na i ma­jo­ri­te­ten gjort enor­ma in­ve­ste­ring­ar i id­rotts­an­lägg­ning­ar se­dan vi till­träd­de ef­ter va­let 2014. Re­dan i valrörelsen lo­va­de vi en mil­jard ex­tra i id­rotts­in­ve­ste­ring­ar, en för­dubb­ling jäm­fört med när Mo­de­ra­ter­na och de and­ra hö­ger­par­ti­er­na styr­de Stockholm. Ett löf­te vi har hål­lit.

På id­rotts­nämn­den i sep­tem­ber tog vi yt­ter­li­ga­re in­ve­ste­rings­be­slut och bland an­nat kom­mer vi byg­ga två konst­gräs­pla­ner på Hjuls­ta BP på de ti­di­ga­re grus­pla­ner­na. Det blir sju­man­napla­ner där vi hop­pas att om­rå­dets unga ska få kän­na svet­ten dry­pa, gläd­je sprit­ta och en­tu­si­as­men sprud­la.

Konst­grä­set har ti­di­ga­re le­gat på Te­le2 Are­na och vil­ket konst­gräs skul­le bätt­re pas­sa att dröm­ma stort på? På det gräs som nu kom­mer till Hjuls­ta har ad­re­na­li­net pum­pat, dröm­mål ska­pats och där har mål­vak­ter gjort fan­tas­tis­ka rädd­ning­ar.

Vid årets slut kom­mer den so­ci­al­de­mo­kra­tiskt led­da ma­jo­ri­te­ten ha byggt 21 konst­gräs­pla­ner hit­tills un­der man­dat­pe­ri­o­den.

Idrotts­mil­jar­den ger ef­fekt och vi kom­mer fort­sät­ta att gö­ra in­ve­ste­ring­ar för Stock­holms id­rotts­liv.

Alex­an­der Lind­holm (S),

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.