21 OK­TO­BER

Vi i Kista - - DET HÄNDER - FOTO: BENGT WANSELIUS FOTO: CHRISTOP­HER KULENDRAN THO­MAS

Vi är varand­ras gran­nar Ba­há’í Stockholm bju­der in al­la in­tres­se­ra­de till en dag för grann­ska­pets (Hus­byKis­ta-Akal­la) för­bätt­ring. Del­ta­ga­re och works­hop­s­le­da­re sam­ta­lar, um­gås, äter och ska­par en pro­cess för fort­sätt­ning­en. Da­gen av­slu­tas med fi­ran­det av Ba­há’u’llá­hs 200-års­dag. Frys­hu­set Hus­by, Lo­fo­ten­ga­tan 32–36 kl 13.30–18.00. Pro­gram: 13.30 Re­gi­stre­ring och fi­ka 14.00 Väl­kom­nan­de 14.30 Works­hops – med gäs­tan­de lo­ka­la ak­tö­rer • Fred bör­jar i hem­met – Ini­ti­a­ti­ves of Change • Kon­flikt­han­te­ring – Frys­hu­set i Hus­by • Stärk sys­ter­ska­pet – Kvin­nor Ko­kar Ihop • Barn- och ju­ni­orgrupp – Ba­há’í Stockholm • Pro­va på kör­sång – Gräns­lö­sa röster 16.00 Fi­ka 16.30 Pre­sen­ta­tion och fi­ran­de av Ba­há’u’llá­hs 200-års­dag 18.00 Mid­dag An­mä­lan: Mej­la hus­by@ ba­hai.se se­nast den 15 ok­to­ber. Gra­tis! 22 OK­TO­BER. Swing Mag­ni­fi­que spe­lar sväng­ig, el­dig, glad och romantisk jazz. Sti­len har sitt ur­sprung i 30-ta­lets Pa­ris och är en mix av fransk och ame­ri­kansk jazz och romsk tra­di­tio­nell mu­sik. Kl 14.00 på Eg­ge­by Gård, Jär­va Fol­kets Park, Stu­di­on. Café Grön­ling­en är öp­pet kl 13–16. En­tré 60 kr. SÖNDAGSTEATER. Bes­ser & Wis­ser vet bätt­re den 15 ok­to­ber kl 13 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by. NEW EELAM. På Tens­ta konst­hall t o m 14 ja­nu­a­ri: Med­bor­gar­skap och frå­gan om rät­ten till bo­stad slås ihop i konst­ver­ket och star­tup-fö­re­ta­get New Eelam av Christop­her Kulendran Tho­mas. slås ihop i konst­ver­ket och star­tup-fö­re­ta­get New Eelam: Tens­ta av Christop­her Kulendran Tho­mas, pre­sen­te­rat i form av en bo­stads­mo­dul. Sam­ti­digt blic­kar vi bak­åt på väl­färds­sta­tens upp­bygg­nad med fler­bo­stads­hus och de­ras pre­fab­ri­ce­ra­de be­tong­pa­nel­sy­stem när ar­ki­tek­ter­na Erik Sten­berg och He­le­na Wes­terlind bju­der in tre fors­ka­re från San­ti­a­go för att när­ma­re un­der­sö­ka hur ar­ki­tek­tur­sy­ste­men un­der kal­la kri­get trans­por­te­ra­des från Sov­je­tu­ni­o­nen till Ku­ba och Chi­le. Och vad är egent­li­gen ma­gisk by­rå­kra­ti? Vi får en in­blick i konst­nä­ren Måns Wranges, f d rek­tor på Kungl. Konst­hög­sko­lan, ban­bry­tan­de och kors­be­fruk­tan­de prak­tik mel­lan konst­när­ligt ar­be­te och cu­re­ring, i en ret­ro­spek­tiv ut­ställ­ning­en med fo­kus på 80- och 90-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.