22 OK­TO­BER

Vi i Kista - - DET HÄNDER - FOTO: MI­CAE­LA GUSTAFS­SON

Söndagsteater i Hus­by Kul­tur­sko­lan, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7 kl 13.00. Und­ra sa flund­ran (från 3 år) Mi­cae­la Gustafs­son – en lek­full mu­sik­fö­re­ställ­ning med många blö­ta djur, rimstu­ga, ryt­mer och vil­da as­so­ci­a­tio­ner! Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Swing Mag­ni­fi­que

Swing Mag­ni­fi­que, Jo­se­fin Pe­ters – sång/vocals, Tom Bu­h­re – gi­tarr/gui­tar, Te­re­se Li­en Evenstad – vi­o­lin, Åke Jons­son – gi­tarr/gui­tar, Filip Berglund – kontra­bas/up­right bass, spe­lar sväng­ig, el­dig, glad och romantisk jazz. Sti­len (gypsy jazz el­ler jazz ma­nouche) har sitt ur­sprung i 30-ta­lets Pa­ris och är en mix av fransk och ame­ri­kansk jazz och romsk tra­di­tio­nell mu­sik. Sön­da­gen den 22 ok­to­ber 2017 kl 14.00 på Eg­ge­by Gård, Jär­va Fol­kets Park, Stu­di­on. Café Grön­ling- SÖNDAGSTEATER. Und­ra sa flund­ran (från 3 år). Mi­cae­la Gustafs­son – en lek­full mu­sik­fö­re­ställ­ning med många blö­ta djur, rimstu­ga, ryt­mer och vil­da as­so­ci­a­tio­ner den 22 ok­to­ber kl 13 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by.

en är öp­pet kl 13–16. En­tré 60 kro­nor. Mer in­for­ma­tion: www.eg­ge­by.se el­ler tel 08752 09 10. Hus­by konst­hall är gla­da att få pre­sen­te­ra ut­ställ­ning­en Wit­hin the Sco­pe of Te­ch­no-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.