Ta va­ra på hös­ten in­för vin­tern

I år ver­ka­de det som att som­ma­ren mest satt på av­byt­ar­bän­ken. Den gjor­de små in­hopp men var till störs­ta del trött, ofo­ku­se­rad och låg­pre­ste­ran­de. Många är be­svik­na. Upp­rör­da. Men i stäl­let för att miss­trös­ta kan vi gläd­ja oss åt att hös­ten of­fi­ci­ellt är

Vi i Kista - - BOSTAD -

Kris­pig luft, kla­ra fär­ger, mum­sig frukt och ett sä­re­get lugn. Nu är en här­lig tid att höst­pyss­la i träd­går­den och gö­ra den fär­dig in­för vin­tern. Att gå ut och på­ta, ren­sa, krat­ta och klip­pa är ock­så bra mo­tion, för den som vill kom­ma i gång igen ef­ter som­ma­ren.

Ta hand om lö­ven

Lö­ven kanske in­te rik­tigt har för­stått att det är dags att sing­la ned än­nu, men det är än­då bra att hål­la ett gott öga. Så fort det väl har bör­jat kan det gå snabbt. Det är in­te bra att ha mas­sor av löv lig­ga på gräs­mat­tan ef­tersom de kan or­sa­ka vin­ter­ska­dor till vå­ren, men låt gär­na någ­ra lig­ga kvar till mas­kar­na. Löv kan ock­så an­vän­das som skydd mot tjä­len i ra­bat­ter och un­der bus­kar och klät­ter­väx­ter. LÖVLY! Gör fint fö­re vin­tern – det kom­mer du ha igen när vå­ren kom­mer. HÖS­TEN BE­HÖ­VER IN­TE BE­TY­DA BRUNT OCH TRIST. HÄR ÄR TRE VÄX­TER SOM FÖRGYLLER I HÖSTTRÄDGÅRDEN.

Sto­ra och små, boll­for­ma­de kry­san­te­mum i oli­ka fär­ger finns fram­för allt på hös­ten. Du får en otro­lig bloms­terprakt un­der hös­ten när de fles­ta and­ra väx­ter slu­tat blom­ma. Den tål ock­så en lät­ta­re natt­frost.

Fruk­ta in­te fall­fruk­ten

Var no­ga med att ploc­ka bort all frukt fö­re vin­tern, bå­de i trä­det och på mar­ken. An­nars kan even­tu­el­la svamp­spo­rer som or­sa­kar sjuk­do­mar över­vint­ra i bla­den och fruk­ter­na. Bränn el­ler gräv ner ska­da­de fruk­ter och blad så att de in­te spri­der sig med vin­den. Den oska­da­de fruk­ten är fritt fram att ta va­ra på; om du kän­ner att hös­ten kan be­hö­va ett ex­tra till­skott av god kar­ma kan du frå­ga en sko­la, äldre­doms­hem el­ler dy­likt om de vill ha li­te frukt. Du kan ock­så skän­ka via saj­ten akta­va­ra.org. Sök på ”räd­da fall­fruk­ten”.

Klipp och plan­te­ra

Nu är det dags att gö­ra sig själv en tjänst ge­nom att sät­ta näs­ta års lö­kar. Smålö­kar och nar­cis­ser av oli­ka slag bör kom­ma i jor­den sna­rast, me­dan tul­pan­lö­kar kan plan­te­ras så länge du kan få spa­den i jor­den. Även bus­kar, ro­sor, pe­ren­ner och träd kan du plan­te­ra nu. De tar sig of­ta bätt­re om man plan­te­rar dem när de har gått i vi­la.

Pio­ner och jord­gubbs­blast bör klip­pas nu, för att svamp­sjuk­do­mar in­te ska kun­na över­vint­ra. Pe­ren­ner­na kan dä­re­mot vän­ta till vå­ren, då vat­ten kan tränga in i de av­klipp­ta stjäl­kar­na un­der vin­tern och få dem att rutt­na. Nu är det ock­så rätt tid att klip­pa trä­den; till ex­em­pel körs­bär, plom­mon, per­si­ka och ap­ri­kos samt björk, lönn, aven­bok, val­nöt och ving­nöt. Klipp in­te för sent på hös­ten, sätt i gång di­rekt!

Eri­ka Lin­dén Jans­son

Prydnadskål är ett rik­tigt smyc­ke för din höst­kru­ka med si­na blad som över­lap­par varand­ra och gör att den lik­nar en stor blom­ma. Prydnadskål kan stå fin över he­la vin­tern och pry­da en vintrig träd­gård. E-post: fri­da.broo­ke@di­rekt­press.se Tel: 08-735 33 00

Top­pen­växt för höst­kru­kan. Har ett vac­kert blad­verk som finns i fle­ra oli­ka fär­ger be­ro­en­de på sort. För­hö­jer and­ra väx­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.