Ryck­te in som läx­hjälp

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Jag sät­ter mig i sof­fan i Fol­kets Hus­by och vän­tar på att mö­tet i sto­ra sa­len ska bör­ja. Det är so­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Rin­ke­by och Hus­by, som har bju­dit in he­la le­darsta­ben från D. Car­ne­gie & Co. för att dis­ku­te­ra bo­stads­po­li­ti­ken i Jär­va.

”Var är läx­hjäl­pen?” Tre tje­jer sitt vid ett bord med skriv­häf­te­na fram­för sig. De frå­gar rakt ut, men får ing­et svar. ”Jag be­hö­ver hjälp!” Fort­fa­ran­de ing­en som sva­rar. Kanske är de där på fel dag?

Till slut frå­gar jag vad det är de gör. ”Svenskaläx­an”, sva­rar en av dem. Okej, sä­ger jag, kom hit och sätt er.

Tje­jer­na går i fem­man i Akal­la grund­sko­la och ska trä­na på verb i im­pe­ra­tiv. Ge­men­samt lö­ser vi upp­gif­ten. Sitt still! Slu­ta tram­sa! Läs läx­an! Vi re­der ut vis­sa grund­läg­gan­de reg­ler, som att al­la me­ning­ar bör­jar med stor bok­stav och skill­na­den mel­lan kort och lång vo­kal. Sil och sill.

”Aha”, sä­ger en av tje­jer­na. ”Nu fat­tar jag.”

När de är kla­ra bör­jar mö­tet i sto­ra sa­len. Och jag kän­ner, att li­te nyt­ta har jag i al­la fall gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.