Hel­hets­ser­vice el­ler ut­val­da tjäns­ter

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

TEK­NISK FÖR­VALT­NING

Felan­mä­lan

• Jour

• Ron­de­ring

• Ad­mi­nist­ra­tion Funk­tions­kon­trol­ler

• Kon­troll och upp­följ­ning av un­der­hålls­ar­be­ten

• Av­flytt­nings­kon­trol­ler Ären­de­han­te­rings­sy­stem - Por­tal.

Mark­tjänst (gräs­klipp­ning samt öv­rig träd­gårds­sköt­sel) Snöröj­ning

• Tak­skott­ning

• Städ­ning

• Må­le­ri Bygg

• Snic­ke­ri­er

• Re­pa­ra­tio­ner Tak­tvätt

• Bal­kong­tvätt

• Klot­ter­sa­ne­ring.

Upp­hand­ling­ar

• Bud­get

• Un­der­hålls­pla­ner Deltagande på Sty­rel­se­mö­ten

• Sta­tistik Råd­giv­ning

• Pro­jekt­led­ning

• Kva­li­tets­säk­ring.

EKO­NO­MISK FÖR­VALT­NING

Avi­se­ra, upp­bä­ra och be­va­ka av­gif­ter och hy­ror

• In­driv­ning av för­fall­na av­gif­ter och hy­ror

• Fak­tu­re­ring

• Be­va­ka och be­ta­la le­ve­ran­törs­fak­tu­ror

• Be­va­ka lå­ne­för­fal­lo­da­gar

• Be­räk­na och be­ta­la sty­rel­se­ar­vo­den

• Lö­pan­de bok­fö­ring

• In­komst­de­kla­ra­tion De­kla­ra­tions­bi­la­gor

• Skatte­de­kla­ra­tion.

Hjälp med kon­trakt­skriv­ning

• Bostads­an­vis­ning och bo­stads­an­mä­lan Kon­troll­upp­gift till myn­dig­het

• Kon­troll­upp­gift till med­lem­mar Lä­gen­hets­för­teck­ning in­kl pantre­gis­ter

• Med­lems­för­teck­ning Mäkla­rin­for­ma­tion och kon­tak­ter vid för­sälj­ning

• Kon­trol­le­ra fas­tig­hets­för­säk­ring, sta­tistik och and­ra upp­gif­ter till myn­dig­he­ter.

Sär­skild råd­giv­ning

• När­va­ra vid sty­rel­se­mö­te Fö­re­trä­da vid dom­stol och myn­dig­he­ter

• Års­bok­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.