ÅTERKOMMANDE

Vi i Kista - - DET HÄNDER - Med re­ser­va­tion för even­tu­el­la änd­ring­ar.

Pon­ny­rid­ning

På Akal­la 4H-Gård sön­da­gar kl 13.00–14.00. Pris 30 kr.

Be­hö­ver du hjälp med svens­ka språ­ket?

Väl­kom­men till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Var­je tors­dag kl 13 till 15. Vill du öva på svens­ka språ­ket och sam­ti­digt fi­ka och ha en trev­lig stund? Går du på SFI och be­hö­ver hjälp med läx­or­na? Är du ny­an­länd och har frå­gor gäl­lan­de myn­dig­he­ter, ar­bets­mark­na­den el­ler an­nat? Varmt väl­kom­na till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Isafjordsg. 39 B, Kis­ta. Tel: 072-857 07 82.

Ve­gansk/ve­ge­ta­risk sop­pa

På Hus­by gård ser­ve­ras det var­je ons­dag ve­gansk/ve­ge­ta­risk sop­pa med bröd och kaf­fe. Pris en­dast 55 kro­nor. På ons­da­gar­na är det ock­så öpp­na verk­stä­der för al­la som är in­tres­se­ra­de av hant­verk mel­lan kloc­kan 10 och 13. Del­ta­gan­det är gra­tis, du be­ta­lar ba­ra för ma­te­ri­a­let. Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­ning, 08-751 11 88, in­fo@hus­by­gard.nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.