7 NO­VEM­BER

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ad­vo­kat­jour på Kis­ta bib­li­o­tek

Be­hö­ver du hjälp med ju­ri­dis­ka frå­gor? Hos ad­vo­kat­jou­ren får du kost­nads­fri råd­giv­ning i cir­ka 15 mi­nu­ter. Bo­ka tid från kloc­kan 10 sam­ma dag, Kis­ta bib­li­o­tek, 08-508 30 511.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.