MER Kis­ta folk­hög­sko­la

Vi i Kista - - FAMILJ - KÄLLA: KIS­TA FOLK­HÖG­SKO­LA

■ KIS­TA FOLK­HÖG­SKO­LA är Jär­va­om­rå­dets förs­ta folk­hög­sko­la och star­ta­de 2007.

■ SKO­LAN ÄR den en­da av Sve­ri­ges 154 folk­hög­sko­lor som har en mus­limsk pro­fil vil­ket in­ne­bär att man som mus­lim ska kän­na sig trygg på sko­lan men ock­så stöd­ja svensk-mus­limsk iden­ti­tet i en in­ter­kul­tu­rell stu­di­e­mil­jö.

■ MAN BE­HÖ­VER in­te va­ra mus­lim för att gå på Kis­ta folk­hög­sko­la, al­la är väl­kom­na.

■ KIS­TA FOLK­HÖG­SKO­LA sam­ar­be­tar med lo­kal­sam­häl­let ge­nom Kis­ta Träff och Kha­di­ja Cen­ter som in­klu­de­rar en bö­nesal och ett tur­kiskt café.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.