In­sam­ling för Or­tens bäs­ta po­et

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Fi­na­len i Or­tens bäs­ta po­et skjuts fram till hel­gen 2–3 de­cem­ber. An­led­ning­en är att det sak­nas peng­ar.

– Det är peng­ar vi ald­rig har fått, sä­ger Da­ni­el Boya­ci­oglu, som är po­et och en av ar­ran­gö­rer­na bakom täv­ling­en.

Nu hop­pas de på fri­vil­li­ga bi­drag.

– En av vå­ra sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tio­ner fick svårt att bi­stå oss eko­no­miskt. By­rå­kra­tin krä­ver att vi mås­te ha va­rit re­gi­stre­ra­de i två år för att få sö­ka verk­sam­hets­bi­drag, sä­ger Da­ni­el Boya­ci­oglu.

För­e­na­de för­or­ter, som står bakom täv­ling­en, har in­te va­rit re­gi­stre­rat till­räck­ligt länge. Där­för har de sam­ar­be­tat med en folk­rö­rel­se­or­ga­ni­sa­tion, som på grund av in­ter­na om­struk­tu­re­ring­ar in­te skött an­sö­kan på rätt sätt.

– Den har ham­nat mel­lan sto­lar­na, som det he­ter. Det är så­dant som hän­der.

Årets täv­ling av Or­tens bäs­ta po­et har va­rit en stor fram­gång. Det ver­kar fin­nas en ald­rig si­nan­de ström av unga po­e­ter och täv­ling­en har dra­git stor publik och haft full­sat­ta hus över he­la lan­det.

– Vi har haft en enorm fram­gång och vux­it väl­digt myc­ket på kort tid. Det kanske är där­för som det blir så­da­na här pro­blem. Vå­ra mot­par­ter be­hö­ver vän­ja sig vid hur sto­ra vi har bli­vit.

För­ra året hölls fi­na­len i Or­tens bäs­ta po­et i Rinkeby i no­vem­ber.

– Ja, då job­ba­de vi i stort sett gra­tis al­li­hop. Det var det vi vil­le änd­ra på i år.

Nu hop­pas För­e­na­de för­or­ter på fri­vil­li­ga bi­drag. Även om Da­ni­el Boya­ci­oglu in­te är så för­tjust i det som kal­las för ”crowd fun­ding”.

– Egent­li­gen hand­lar det här om kul­tur, som bor­de be­ta­las med skatte­me­del. Det är vi­da upp­skat­tat och in­te nå­got som du mås­te be­ta­la en gång till för.

Men in­sam­ling­en går bra. De är up­pe i 100 000 nu, ”li­te knappt”, och de be­hö­ver 150 000 till.

– Ja, det vi­sar på fol­kets egen kraft. Fram­gång­en för Or­tens bäs­ta po­et går in­te att be­skri­va på nå­got an­nat sätt än en kul­tur­re­vo­lu­tion.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

FRAM­GÅNG. För­ra årets fi­nal i Or­tens bäs­ta po­et drog 4 000 be­sö­ka­re.

FOTO: HELÉN KARLS­SON

KUL­TUR­RE­VO­LU­TION. ”Or­tens bäs­ta po­et drar full­sat­ta hus över­allt. Det är en kul­tur­re­vo­lu­tion, sä­ger Da­ni­el Boya­ci­oglu, som är en av ar­ran­gö­rer­na.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.