16 NO­VEM­BER

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Sa­gostund på so­ma­lis­ka Sa­go­be­rät­ta­ren Rah­ma be­rät­tar sa­gor på so­ma­lis­ka på Hus­by bib­li­o­tek för barn från 3 år. Sa­gostun­den bör­jar kl. 9.30. För­an­mä­lan, ring Hus­by bib­li­o­tek 50830505. Varmt väl­kom­na!

be­hand­lar be­grep­pet vän­tan. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Sön­dags­te­a­ter i Rinkeby

Rinkeby ung­doms­gård, Rin­ke­by­strå­ket 53, 5 no­vem­ber kl 13.00. Und­ra sa flund­ran (från 3 år). Mi­cae­la Gustafs­son – en lek­full mu­sik­fö­re­ställ­ning med många blö­ta djur, rimstu­ga, ryt­mer och vil­da as­so­ci­a­tio­ner. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

berg och He­le­na Wes­terlind bju­der in tre fors­ka­re från San­ti­a­go för att när­ma­re un­der­sö­ka hur ar­ki­tek­tur­sy­ste­men un­der kal­la kri­get trans­por­te­ra­des från Sov­je­tu­ni­o­nen till Ku­ba och Chi­le. Och vad är egent­li­gen ma­gisk by­rå­kra­ti? Vi får en in­blick i konst­nä­ren Måns Wranges, f d rek­tor på Kungl. Konst­hög­sko­lan, ban­bry­tan­de och kors­be­fruk­tan­de prak­tik mel­lan konst­när­ligt ar­be­te och cu­re­ring, i en ret­ro­spek­tiv ut­ställ­ning­en med fo­kus på 80- och 90-ta­let. 12 NO­VEM­BER. Två sång­a­re och två in­stru­men­ta­lis­ter i ett unikt mu­sik­mö­te. Pro­gram­met in­ne­hål­ler så­väl kur­disk och ara­bisk mu­sik som svensk folk­mu­sik och cool jazz. Kl 14.00 på Eg­ge­by Gård, Hu­vud­bygg­na­den. trev­lig stund? Går du på SFI och be­hö­ver hjälp med läx­or­na? Är du ny­an­länd och har frå­gor gäl­lan­de myn­dig­he­ter, ar­bets­mark­na­den el­ler an­nat? Varmt väl­kom­na till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Isafjordsg. 39 B, Kis­ta. Tel: 072-857 07 82.

Ve­gansk/ve­ge­ta­risk sop­pa

På Hus­by gård ser­ve­ras det var­je ons­dag ve­gansk/ve­ge­ta­risk sop­pa med bröd och kaf­fe. Pris en­dast 55 kro­nor. På ons­da­gar­na är det ock­så öpp­na verk­stä­der för al­la som är in­tres­se­ra­de av hant­verk mel­lan kloc­kan 10 och Trä­na språk med ap­par. I språk­stu­di­on på Kis­ta bib­li­o­tek kan du på egen hand an­vän­da en iPad för att trä­na språk med hjälp av ap­par och webb­si­dor. Språk­stu­di­on är öp­pen: tis­da­gar kloc­kan 15.00–17.00 och tors­da­gar kloc­kan 15.00–17.00. Dro­pin. Väl­kom­men!

Pro­gram­me­ring för barn och unga på Rinkeby bib­li­o­tek

Tors­da­gar un­der hös­ten. Nu har du chan­sen att pro­va på att pro­gram­me­ra! I Sve­ri­ge kom­mer det i fram­ti­den att be­hö­vas många nya pro­gram­me­ra­re. Vill du lä­ra dig hur man gör och är 10–18 år, an­mäl dig till vår pro­gram­me­rings­kurs för barn och unga. Gör ett eget spel, ska-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.