”Till­gäng­lig­he­ten kom­mer att öka”

Vi i Kista - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son

I an­non­sen till tjäns­ten som ska ef­ter­trä­da Ze­es­han Mi­an står det att ”Utö­ver ditt ar­be­te som bud­get- och skuldråd­gi­va­re så kom­mer du även att ar­be­ta som sam­hälls­väg­le­da­re”. Men en­ligt Emma Del­ga­do Di­az, en­hets­chef på Med­bor­gar­kon­to­ret, hand­lar det in­te om nå­gon ned­drag­ning.

– Nej, ab­so­lut in­te. Tvärtom kom­mer det att öka till­gäng­lig­he­ten för med­bor­gar­na.

Men tjäns­ten kom­mer att för­änd­ras?

– Ja, li­te grann. Men myc­ket av det som vi gör in­om bud­get- och skuldråd­giv­ning är fö­re­byg­gan­de ar­be­te och det gör vi i vår kun­dy­ta. Jag vill ha en ar­bets­or­ga­ni­sa­tion, som är så li­te sår­bar som möj­ligt. Al­la ska ta an­svar för hel­he­ten, vi har ett ge­men­samt upp­drag och ska kun­na täc­ka upp för varand­ra.

Är det fler i per­so­na­len som kan de här frå­gor­na?

– Nej, men de kom­mer att sit­ta jäm­te Ze­es­han Mi­an un­der no­vem­ber må­nad för att lä­ra sig.

Ak­tu­ell skuld­sätt­nings­sta­tistik vi­sar att Spånga-Tens­ta har hög­re an­del skuld­sat­ta än and­ra stads­de­lar.

– Ja, vi har många som har sökt skuldsa­ne­ring. Jag ser verk­li­gen ett be­hov av att job­ba med de här frå­gor­na.

I Rinkeby-Kis­ta an­ställs yt­ter­li­ga­re en bud­get- och skuldråd­gi­va­re. Men i Spånga-Tens­ta an­ställs en som på halv­tid för­vän­tas skö­ta de här upp­gif­ter­na.

– Det är in­te så att tjäns­ten hal­ve­ras, sä­ger Emma Del­ga­do Di­az. Ut­an skuld- och bud­getråd­gi­va­rens upp­gif­ter ska de­las upp på fle­ra. Jag ser in­te, att det blir en för­säm­ring, ut­an tvärtom. Finns det två el­ler tre som kan gö­ra det­sam­ma så är det myc­ket bätt­re.

”Jag ser in­te, att det blir en för­säm­ring, ut­an tvärtom. Finns det två el­ler tre som kan gö­ra det­sam­ma så är det myc­ket bätt­re. ”

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

MED­BOR­GAR­KON­TO­RET I TENS­TA. En­hets­chef Emma Del­ga­do Di­az.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.