30-åring döm­des till livs­tid för dub­bel­mor­den i Kis­ta

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Eve­li­na Hertz

Sol­na tings­rätt dö­mer en 30-årig man till livs­tids fäng­el­se för mor­den på två per­so­ner i Kis­ta i mars. Det ena off­ret har ti­di­ga­re pe­kats ut som en le­dan­de per­son i det Häs­sel­by­ba­se­ra­de kri­mi­nel­la gäng­et Le­jo­nen.

– Tings­rät­ten har gjort en väl­digt nog­grann och kor­rekt be­döm­ning av be­vis­ning­en. Jag tror att det är vik­tigt att vi kan vi­sa att den här ty­pen av mord som be­gås i en mil­jö där det på­går kri­mi­nell verk­sam­het går att ut­re­da och lag­fö­ra, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Alex­an­dra Bitt­ner till Stock­hol­mDi­rekt.

Den 30-årige man­nen har un­der he­la ut­red­ning­en och rät­te­gång­en ne­kat till brott. Sol­na tings­rätt dö­mer ho­nom nu till livs­tids fäng­el­se. Det var i mars som två per­so­ner sköts till döds i en bil på Själ­lands­ga­tan, med tre skott var­de­ra i hu­vu­det. Off­ren var 20 re­spek­ti­ve 26 år gam­la och 26-åring­en har ti­di­ga­re pe­kats ut som en le­dan­de ge­stalt in­om gäng­kri­mi­na­li­te­ten i Häs­sel­by.

Mo­ti­vet bakom dub­bel­mor­det är fort­fa­ran­de oklart.

– Jag tror att tings­rät­ten har för­stått att det är svårt att ut­re­da mo­tiv i den här ty­pen av gär­ning­ar och mil­jö­er. Det är nå­got som man kanske mås­te vän­ja sig vid och man får hit­ta be­vis­ning på and­ra sätt, sä­ger Alex­an­dra Bitt­ner. Sol­na tings­rätt skri­ver i sin dom:

”Tings­rät­ten tror in­te på NN:s för­kla­ring om att det kom­mit in en an­nan per­son i bi­len och av­los­sat skot­ten. Det finns myc­ket stark be­vis­ning mot att det skul­le gått till på det sät­tet och det finns ock­så sto­ra luc­kor i NN:s egen be­rät­tel­se om vad han gjor­de i bi­len och vad som hände. Det finns där­med ing­en an­nan möj­lig gär­nings­man än NN.”

Dä­re­mot fri­känns 30-åring­en

för för­sök till grov ut­press­ning mot en bil­fir­ma. Där räc­ker in­te be­vis­ning­en, menar tings­rät­ten.

För­u­tom livs­tids fäng­el­se döms ock­så 30-åring­en att be­ta­la sam­man­lagt drygt 900 000 kro­nor till off­rens an­hö­ri­ga.

– Jag har inga di­rek­ta kom­men­ta­rer än så länge och jag har hel­ler in­te hun­nit pra­ta med min kli­ent. Men det är själv­klart att vi kom­mer att över­kla­ga, sä­ger 30-åring­ens ad­vo­kat Peter Dahlqvist.

”Det är vik­tigt att vi kan vi­sa att den här ty­pen av mord som be­gås i en mil­jö där det på­går kri­mi­nell verk­sam­het går att ut­re­da och lag­fö­ra.”

FOTO: LÄSARBILD

LIVS­TID. Den man som greps fy­ra da­gar ef­ter dub­bel­mor­det i Kis­ta den 8 mars har dömts till livs­tids fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.