Här får pap­por­na tid att le­ka

Nytt pro­jekt ska stär­ka ban­den med bar­nen

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

”Jag vill stär­ka ban­den till mi­na barn och det här är ett jät­te­bra sätt.”

I ett hörn le­ker Mo­hammud Di­rir med sin son Ya­hya, fy­ra år, och dot­tern Hay­at, fem år. Han är skild från bar­nens mam­ma men träf­far Ya­hya och Hay­at på hel­ger­na.

– Vi bru­kar kol­la barn­pro­gram på mor­go­nen, se­dan går vi till lek­par­ken. Ibland åker vi till Le­klan­det, be­rät­tar han.

Han upp­skat­tar att pap­por­na har fått eg­na tim­mar på för­sko­lan.

–Ibland kan det va­ra svårt att va­ra en­sam för­äl­der. Då är det bra att gå hit och träf­fa and­ra pap­por. Man lär kän­na varand­ra, får nya vän­ner och kanske li­te go­da råd. Jag kom­mer till­ba­ka, helt klart.

Fle­ra pap­por har ta­git kon­takt med för­valt­ning­en och ef­ter­frå­gat egen­tid med si­na barn på öpp­na för­sko­lan. Gö­ran Dan­ne­rup, fa­mil­je­rätts­sek­re­te­ra­re i Rin­ke­byKis­ta, har ock­så upp­märk­sam­mat pro­ble­met.

– Jag såg be­ho­vet av den här ty­pen av verk­sam­het i mitt jobb. Många se­pa­re­ra­de pap­por har svårt att ta hand om si­na barn. De kanske bor trångt som in­ne­bo­en­de. Vis­sa sak­nar till och med en rik­tig bo­stad. Då blir det lätt ett kort helg­be­sök på McDo­nald´s och se­dan till­ba­ka med bar­nen till mam­man igen.

Även pap­por som bor ihop med si­na barn är väl­kom­na.

– Pap­por kanske in­te all­tid har en li­ka själv­klar re­la­tion till si­na barn som mam­mor­na. Ett jäm­ställt för­äld- ra­skap är bra för re­la­tio­nen, sä­ger Gö­ran Dan­ne­rup.

I slu­tet av au­gusti drog verk­sam­he­ten igång i Fa­mil­je­hu­set i Rin­ke­by cent­rum. Den rik­tar sig till al­la pap­por med barn i för­sko­le­ål­dern.

– Ef­ter­hand kom­mer vi ta re­da på vad pap­por­na vill ha. Vi pla­ne­rar fö­re­läs­ning­ar från ex­em­pel­vis bar­na­vårds­cen­tra­len och kostråd­gi­va­re, sä­ger An­ni­ka Björ­klund, chef för för­sko­le­verk­sam­he­ten i Rin­ke­by-Kis­ta.

Akrem Ab­du från Kis­ta har ta­git med sig dot­tern Mar­wa, två och ett halvt år, till Fa­mil­je­hu­set.

Han hör­de ta­las om att verk­sam­he­ten skul­le dra igång ge­nom Fa­ce­book­grup­pen ”Pap­por i Jär­va”.

Akrem Ab­du bor ihop med bar­nens mam­ma men upp­skat­tar att få um­gås med si­na barn på egen hand. So­nen Eli­as, ett år, har fått stan­na hem­ma hos mam­ma.

– Hem­ma kan bar­nen va­ra li­te svart­sju­ka på varand­ra. Bå­de Mar­wa och Eli- as vill ha pap­pas upp­märk­sam­het. Så i dag är det ba­ra Mar­wa och jag. Näs­ta lör­dag är det Eli­as tur. Jag vill stär­ka ban­den till mi­na barn och det här är ett jät­te­bra sätt. Det är in­te all­de­les själv­klart att pap­por träf­fas så här, sä­ger han.

Un­der hös­ten, för­mod­li­gen re­dan un­der ok­to­ber, kom­mer för­valt­ning­en star­ta

en sär­skild pap­pagrupp. Då får bar­nen stan­na hem­ma.

– Det blir en öp­pen grupp, al­la pap­por är väl­kom­na. Men det är bra om vi når ut till första­gångs­pap- por­na. Det är in­te all­tid så lätt att va­ra pap­pa, sä­ger Gö­ran Dan­ne­rup.

FOTO: LEIF OLDENBURG

SYS­KON. Mo­hammud Di­rir har so­nen Ya­hya och dot­tern Hay­a­ti på hel­ger­na och upp­skat­tar att öpp­na för­sko­lan har lör­dags­öp­pet ba­ra för pap­por.

PAPPATID. Den här lör­da­gen fick Mar­wa föl­ja med pap­pa Akrem Ab­du till öpp­na för­sko­lan. Näs­ta gång är det lil­le­bror Eli­as tur.

LEK. Has­san med bar­nen Asi­nad och Ka­mil

SYS­KON. Mo­hammud Di­rir ha­de ta­git med sig so­nen Ya­hya

FOTO: LEIF OLDENBURG

och dot­tern Hay­at.

PA­US. Mo­hammud Di­rir och Akrem Ab­du sam­ta­lar med Ali Mo­ha­moud som job­bar på för­sko­lan. Un­der ti­den tar Git­tan Jan­genteg, även hon an­ställd, hand om om bar­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.