Ny chef på Rin­ke­by Fol­kets Hus

Vi i Kista - - SI­DAN 1 - leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

Amal Omar blir ny verk­sam­hets­chef för Rin­ke­by Fol­kets Hus. Hon job­bar i dag som de­mo­kra­ti­in­no­va­tör och kom­mer att ha kvar de­lar av den tjäns­ten även fram­ö­ver.

Be­slu­tet att Amal Omar ska le­da verk­sam­he­ten i Fol­kets Hus togs vid sty­rel­sens sam­man­trä­de den 18 sep­tem­ber.

– Amals otro­li­ga för­må­ga att lyss­na och fö­ra en me­nings­full och re­sul­tatin­rik­tad di­a­log gör hen­ne till den chef vi just nu be­hö­ver, sä­ger Fardo­sa Omar, vice ord­fö­ran­de för Rin­ke­by Fol­kets Hus.

I sin verk­sam­het som de­mo­kra­ti­in­no­va­tör på Fol­kets Hus i Rin­ke­by har Amal Omar skaf­fat sig ett brett kon­takt­nät.

– Jag har sut­tit och pla­ne­rat verk­sam­het med Amal

un­der året och vet att Rin­ke­by Fol­kets Hus nu får en chef som är ef­fek­tiv, kun­nig och ro­lig. En kom­bi­na­tion av per­son­lig­he­ter som jag tyc­ker är fram­gångs­ri­ka, sä­ger Runn Gu­led, sek­re­te­ra­re i Rin­ke­by För­äld­raråd.

Amal Omar har ti­di­ga­re bott i Eng­land i tio år. Där ut­bil­da­de hon sig till so­ci­o­log och kri­mi­no­log. Hon ar­be­ta­de även med unga och för-

äld­rar i stads­de­len Moss Si­de ut­an­för Man­ches­ter, en för­ort som på många sätt lik­nar Rin­ke­by.

– De tre vik­ti­gas­te frå­gor­na för Rin­ke­by Fol­kets Hus är re­pre­sen­ta­tion, att de­mo­kra­ti­se­ra de­mo­kra­tin och for­m­ut­veck­ling, sä­ger Amal Omar i en kom­men­tar till att hon nu har bli­vit verk­sam­hets­chef för hu­set.

Leif Ol­den­burg

FO­TO: AR­KIV

AMAL OMAR. Verk­sam­hets­chef Rin­ke­by Fol­kets Hus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.