Mo­ha­med Nu­ur (S) fick näst flest per­son­kryss

Vi i Kista - - SI­DAN 1 - Anna Wet­ter­gård anna.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

– Jag är stolt och över­lyck­lig, och li­te rädd ock­så. 2500 per­so­ner har gått ur sitt hem och ta­git sig till val­lo­ka­len för att rös­ta på mig. Så många män­ni­skor sagt ”bra job­bat”.

Det sä­ger Mo­ha­med Nu­ur (S) som fick tu­sen­tals per­son­rös­ter i riks­dags­va­let och som nu fun­de­rar på hur han ska för­val­ta det här för­tro­en­det.

När Stock­hol­mar­na gav sig ut för att rös­ta i riks­dags­va­let var Mo­ha­med Nu­ur en av de ab­so­lut mest po­pu­lä­ra kan­di­da­ter­na. 2751 per­so­ner krys­sa­de för hans namn på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas val­se­del i Stock­holm.

För­u­tom par­ti­le­dar­na för de oli­ka par­ti­er­na var det ba­ra en per­son, An­ders Yge­man, som fick fler rös­ter än Mo­ha­med Nu­ur.

Han tror att fram­gångsre­cep­tet är att va­ra när­va­ran­de.

– När jag blev ord­fö­ran­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Tens­ta lo­va­de jag att va­ra när­va­ran­de, och det löf­tet har jag hål­lit. Det har be­lö­nats.

När­va­ran­de, sä­ger han, kan man va­ra på fle­ra sätt.

– Man be­hö­ver in­te va­ra li­ka ga­len som jag. När det har skett en skjut­ning har jag va­rit på plats 20 mi­nu­ter se­na­re. Del­ta­git i kris­mö­ten och gjort det jag har kun­nat. Det hand­lar om att va­ra på plats rent kon­kret. Men det hand­lar ock­så om att va­ra till­gäng­lig.

– Jag hop­pas att al­la po­li­ti­ker, oav­sett hur upp­tag­na de är, ska ta sig ti­den att va­ra när­va­ran­de åt­minsto­ne ibland.

En van­lig frå­ga som Mo­ha­med Nu­ur får är om han kom­mer att läm­na Jär­va om han blir mer fram­gångs­rik in­om po­li­ti­ken.

– Men jag sva­rar all­tid nej. Jag kom­mer att fort­sät­ta åka blå­buss 179. Jag kom­mer att fort­sät­ta sit­ta på ca­fe­te­ri­or i om­rå­det och pra­ta med män­ni­skor.

De 2751 per­son­krys­sen räck­te in­te he­la vägen till en riks­dags­plats ef­tersom man då måste ha fått fem pro­cent av par­ti­ets rös­ter. Men han är nöjd än­då.

– Visst vil­le jag in i riks­da­gen. Det är ing­en tve­kan om det, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Men de här rös­ter­na är in­te bort­kas­ta­de. Det är in­te i riks­da­gen man har mest in­fly­tan­de. Nu kom­mer jag att ar­be­ta vidare och an­vän­da de här rös­ter­na som en styr­ka. Jag vet in­te rik­tigt i vil­ken form än, men man kom­mer att se mer av mig.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

POPULÄR. Mo­ham­med Nu­ur Bashir Ab­di tror att fram­gångsre­cep­tet är att va­ra när­va­ran­de. Han hop­pas att fler po­li­ti­ker ska bli bättre på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.