Ja till ny id­rotts­hall och sko­la i Hus­by

Id­rotts­nämn­den har sagt ja till byg­gan­det av en ny id­rotts­hall i Hus­by och en F-9-sko­la i an­slut­ning till hal­len. Pla­nen är att hal­len ska stå klar år 2025.

Vi i Kista - - SI­DAN 1 - Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@di­rekt­press.se

”Id­rott­s­y­tor glöms bort när fo­kus lig­ger på att byg­ga bo­stä­der.”

Hus­by får en ny id­rotts­hall på Dal­ha­gens BP och sko­la strax in­till.

Men Hus­by­bor­na får ge sig till tåls någ­ra år - bygg­star­ten är pla­ne­rad till 2023 och allt ska stå fär­digt först 2025.

Id­rotts­nämn­den har sagt ja till för­valt­ning­ens för­slag och läm­nat över pro­jek­tet till Si­sab, Skol­fas­tig­he­ter i Stock­holm AB, som fått i upp­drag att byg­ga bå­de id­rotts­hall på Dal­ha­gens BP och F-9-sko­la i nä­ra an­slut­ning till hal­len.

– De har kom­mit fram till att det be­hövs en sko­la ock­så, så pro­jek­tet har nu flyt­tats över till Si­sab, sä­ger Fred­rik Måns­son, pla­ne­ra­re på id­rotts­för­valt­ning­en.

- Vi har dock kom­mit nå­got läng­re i pla­ne­ring­en av id­rotts­hal­len än sko­lan, sä­ger han.

Id­rotts­hal­len på Dal­ha­gens BP blir full­stor och kom­mer att byg­gas i två plan. I bot­ten­plan blir det en ser­vice­del med fle­ra större om­kläd­nings­rum och flex­om­kläd­nings­rum, för­råd samt en danslo­kal på 100 kvadrat­me­ter. På det övre pla­net blir det en stor hall för al­le­han­da bollspor­ter och gym­nas­tik.

– Sko­lan kom­mer att hy­ra id­rotts­hal­len dag­tid, sedan är öv­ri­ga id­rot­ter väl­kom­na på kväl­lar och hel­ger, sä­ger Fred­rik Måns­son.

Ut­an­för en­trén pla­ne­ras ett 15-tal par­ke­rings­plat­ser och norr om fas­tig­he­ten en kvar­ters­ga­ta som ska an­slu­ta Han­sta­vä­gen till Fin­lands­ga­tan och rym­ma gång- och cy­kel­vä­gar.

Pro­jek­tet har fram till nu ut­förts av fas­tig­hets­kon­to­ret på upp­drag av id­rotts­för­valt­ning­en, men ska fort­sätt­nings­vis va­ra ett sam­ver­kans­pro­jekt mel­lan Si­sab, id­rotts­för­valt­ning­en och ut­bild­nings­för­valt­ning­en.

Plan­ar­be­tet star­ta­de un­der vå­ren 2017 och ett sam­råd pla­ne­ras till tredje/fjär­de kvar­ta­let 2018. Gransk­ning pla­ne­ras ske and­ra kvar­ta­let 2019.

Be­ho­vet av nya id­rotts­hal­lar i Stock­holm är stort. Rin­ke­by-Kis­ta för­vän­tas öka med cir­ka 2 200 barn och unga fram till 2040. Därför an­ses den nya id­rotts­hal­len nöd­vän­dig för att täc­ka det be­ho­vet.

Den pla­ne­ra­de id­rotts­hal­len lig­ger ock­så i lin­je med Rik­sid­rotts­för­bun­dets öns­kan om fler id­rotts­hal­lar i Sve­ri­ge.

– Id­rott­s­y­tor glöms bort när fo­kus lig­ger på att byg­ga bo­stä­der. Det ris­ke­rar att byg­ga in seg­re­ga­tion och ohäl­sa när vi egent­li­gen be­hö­ver byg­ga för vår häl­sa. Vi krä­ver att or­det id­rott läggs till i plan- och bygg­la­gen, sä­ger Björn Eriks­son, ord­fö­ran­de i Rik­sid­rotts­för­bun­det i ett ti­di­ga­re ut­ta­lan­de.

Kost­na­den för id­rotts­hal­len på Dal­ha­gens BP be­räk­nas till 100 mil­jo­ner kro­nor.

IL­LUST­RA­TION: STOCK­HOLMS STAD

TVÅ PLAN. An­lägg­ning­en ska in­ne­hål­la bå­de en full­stor id­rotts­hall samt en danslo­kal på cir­ka hundra kvadrat­me­ter i bot­ten­plan.

IL­LUST­RA­TION: STOCK­HOLMS STAD

RIT­NING. Bakom skis­sen för id­rotts­hal­len anar man den pla­ne­ra­de F-9-sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.