Od­ling­en där mer än ba­ra grö­dor gror

– Det blir en platt­form där man kan träf­fas och pra­ta om nå­got po­si­tivt. Man lär kän­na si­na gran­nar. Vi har bytt bå­de barn­klä­der och re­cept, sä­ger Anna Ny­gård. Hon är an­sva­rig för kvar­ters­od­ling­en i Rin­ke­by och sä­ger att od­ling­en för med sig myc­ket gott.

Vi i Kista - - NY­HE­TER - Anna Wet­ter­gård anna.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Kvar­ters­od­ling­en för Rin­ke­by­bor­na sam­man

par­ke­rings­hu­set tor­nar upp sig i sed­van­ligt be­tong­grått. Men den som tit­tar runt hör­net får istäl­let se en grön gräs­plätt med od­lings­bäd­dar och od­lings­lå­dor. Här sträc­ker sig ring­blom­mor och to­ma­ter sig mot so­len. Rä­di­sor­na står i pryd­li­ga ra­der och grönkå­len är fär­dig för skörd. Den tunga grå väg­gen är dold bakom en enorm mu­ral­mål­ning i pa­stell­fär­ger som skri­ker ut or­den pe­a­ce och lo­ve – fred och kär­lek.

Här är det kvar­ters­od­ling i re­gi av Stock­holms­hem och Bood­la, och här möts Rin­ke­by­bor­na över grön­sa­ker, blom­mor och göd­sel.

Anna Ny­gård

är an­ställd på 20 pro­cent för att ta hand om od­ling­ar­na. Åt­ta tim­mar i vec­kan går hon här och vatt­nar, pyss­lar och skö­ter om grö­dor­na. Och hon har god hjälp av fri­vil­li­ga från kvar­te­ret.

– Det är väl un­ge­fär fem styc­ken som all­tid bru­kar hjäl­pa till. Sedan är det många fler som är här ibland. In­te minst barn bru­kar kom­ma för­bi och hjäl­pa till att grä­va och göds­la.

– Det är bra att få lä­ra sig att od­la. Man vet in­te om vad man kan od­la i Sve­ri­ge, och vad man kan gö­ra av det. Dess­utom blir det ett sätt att lä­ra kän­na si­na gran­nar över nå­got po­si­tivt. Även så­da­na som in­te vill en­ga­ge­ra sig i od­ling­en sit­ter på bän­kar­na här och fi­kar. Det är jät­tetrev­ligt, sä­ger hon.

Någ­ra pro­blem

med ska­de­gö­rel­se av od­ling­ar­na har de in­te haft. Visst nal­las det av to­ma­ter och zuc­chi­ni, men det är väl pre­cis som det ska, sä­ger Anna Ny­gård.

– Det finns barn som är här och le­ker men de sab­bar ingen­ting. De har va­rit in­vol­ve­ra­de i od­ling­ar­na he­la ti­den så de kän­ner ett an­svar, fort­sät­ter hon.

Da­mir Ra­do­vic är ock­så här of­ta. För­u­tom att hjäl­pa till med od­ling­ar­na har han ock­så an­sva­rat för den sto­ra mu­ral­mål­ning­en i bak­grun­den, och även för mo­sa­i­ken som trak­tens som­mar­job­ba­re har satt upp på någ­ra sto­ra be­tong­kru­kor i när­he­ten.

– Det är per­fekt att så där man står, att så ett frö. Od­la be­ty­der kul­tur, sä­ger han.

– Vi be­hö­ver en­ga­ge­ra oss, kom­ma ut. Vi ser så myc­ket dyst­ra ru­bri­ker men här har vi li­te ljus, fort­sät­ter Musta­fa Za­ta­ra, som ock­så är en­ga­ge­rad i od­ling­en.

Han är ock­så even­t­an­sva­rig för en skör­de­fest här på

”Det är bra att få lä­ra sig att od­la.”

plat­sen den 23 sep­tem­ber, som al­la od­la­re ord­nar till­sam­mans. Från kloc­kan tre och framåt är vem som helst väl­kom­men hit för att äta av grö­dor­na, tit­ta på upp­trä­dan­den och um­gås.

– Vi ha­de en lik­nan­de skör­de­fest i Hjuls­ta ny­li­gen och det var jät­telyc­kat. Vi ha­de al­la världs­de­lar på sce­nen. Vi vill ska­pa nå­got lik­nan­de här. Det är en an­norlun­da plats att ha en fest på; det blir li­te käns­lan av ett block par­ty. Det är bra. Vi vill in­te va­ra som al­la and­ra, vi vill va­ra li­te ex­tra­or­di­nä­ra, av­slu­tar Musta­fa Za­ta­ra.

KVAR­TERS­OD­LING. Anna Ny­gård (här med dot­tern Nad­ja) är an­sva­rig för od­ling­en, Musta­fa Za­ta­ra är even­t­an­sva­rig för skör­de­fes­ten och Da­mir Ra­do­vic är an­sva­rig för mu­ral­mål­ning­en och kons­ten på kru­kor­na.

FO­TO: ANNA WET­TER­GÅRD

KVAR­TERS­OD­LING. Här gror allt från ring­blom­mor till ra­bar­ber

FO­TO: ANNA WET­TER­GÅRD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.