Jobb­start Ulvsun­das 3D-verk­stad – en mot­kraft till slit-och-släng-sam­häl­let

Vi i Kista - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

Jobb­start Ulvsun­da är en verk­sam­het in­om Jobb­torg Stock­holm som tar emot del­ta­ga­re för ar­bets­trä­ning. Sedan i vå­ras sker en del av ar­bets­trä­ning­en in­om de­sign och ut­skrift i 3D-tek­nik. I 3D-verk­sta­den kan verk­sam­he­ter och an­ställ­da i Stock­holms stad till ex­em­pel få hjälp med grepp till verk­tyg, vred av oli­ka slag och re­serv­de­lar till tra­si­ga lek­sa­ker.

– 3D-verk­sta­den kan ses som en mot­kraft till slit-och-släng-sam­häl­let, sä­ger Mar­kus Sand­ström, bi­trä­dan­de en­hets­chef på Jobb­start Ulvsun­da.

– Vi vill ge de män­ni­skor el­ler verk­sam­he­ter som har ett tra­sigt fö­re­mål av vär­de en li­ten skjuts på vägen. Ge­nom att prin­ta ut ett vred el­ler en sprint kan vi kläm­ma ut yt­ter­li­ga­re fem års livs­längd ur en sak som an­nars skul­le ha slängts.

Läs mer här stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.